print

RNDr. Anna Bohers

Kontakt

  • Pracovisko:Katedra životného prostredia
  • Funkcia:Doktorandka
  • Zaradenie:

KontaktMiestnosť:
Telefón: 048 446Email: anna.bohers@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Predmet výskumu zameraný na inovatívne spôsoby zhodnocovania priemyselných odpadov, nadväzujúcu problematiku cirkulárnej ekonomicky a LCA.

Vzdelanie:

  • Bilingválne talianske gymnázium Ladislava Sáru 1 , Bratislava
  • Univerzita Komenského v Bratislave, prírodovedecká fakulta, špecializácia Environmentálna geochémia

Bakalárska práca: Odkalisko ZSNP v Žiari nad Hronom

Diplomová práca: Využitie a potenciál geotermálnej energie v oblasti Závod a zneškodnenie odpadovej geotermálnej vody

  • Univerzita Mateja Bela, katedra životného prostredia, program Sanácia environmentálnych záťaží

Rigorózna práca: BAT technológie na zhodnocovanie odpadov s obsahom uhľovodíkov

Jazykové schopnosti:

Angličtina - úroveň C1, diplom Tespis: English for chemistry purposes

Francúzština – diplom C1, diplom DALF obdržaný na Université de Nantes

Taliančina – štátna záverečná skúška

 

The subject of the research focused on innovative methods of industrial waste recovery, circular economics and LCA.

Education:

  • Bilingual Italian high-school Ladislav Sára 1, Bratislava
  • Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Specialization Environmental Geochemistry

Bachelor thesis: ZSNP ladfill in Žiar nad Hronom

Master thesis: Utilization and the potential of geothermal energy in the area of Závod locality and disposal of used geothermal water

  • Matej Bel University, Department of the Environment, Study program of Remediation of Polluted Sites

Rigorous thesis: BAT technology for the recovery of industrial waste containing hydrocarbons

 

Language skills:

English - C1 level, TESPIS diploma: English for Chemistry Purposes

French – C1 level, DALF diploma from the Université de Nantes

Italian – C2 level, state exam

 

Miestnosť:
Telefón:
048 446