print

Geografická Revue, 2016, ročník 12, číslo 1

Geographic Revue, 2016, volume 12, issue 1

Celé číslo (Whole issue)


Obsah (Content):

Alfonz Gajdoš

GLACIÁLNE FORMY GEORELIÉFU NA SVAHOCH PRAŠIVEJ V NÍZKYCH TATRÁCH

Glaciation on south slopes of the Prašivá massif in the Low Tatras Mountains

p. 7-12

 


Pavel Michal

DEPRESIE V KRASOVOM ÚZEMÍ DRIENOCKEJ VRCHOVINY AKO POLJA

Polje in karst landscape of Drienocká vrchovina higland

p. 13-19

 

Dávid Ščepka, Marcel Lincényi, Marek Kučera

PREHĽAD FAKTOROV VPLÝVAJÚCICH NA VOLEBNÚ ÚČASŤ A VPLYV POČASIA NA VOLEBNÚ ÚČASŤ AKO JEDEN

ZO SÚČASNÝCH SKÚMANÝCH FENOMÉNOV

An overview of the factors influencing the voter turnout and influence of the weather

on voter turnout as one of the most current explored phenomenon

p. 20-35

=