print

AG1 - priebežná kontrola, skúška

 

Priebežná písomná práca č. 1

 • plánovaný termín :   6. týždeň semestra
 • tematické celky:
  • voľné a viazané vektory, lineárna závislosť a nezávislosť vektorov
  • afinný priestor
  • lineárna súradnicová sústava
  • afinný podpriestor
  • vzájomná poloha af. podpriestorov
  • parametrické vyjadrenie af. podpriestoru

 

Priebežná písomná práca č. 2

 • plánovaný termín :  11. týždeň semestra
 • tematické celky:
  • priečka mimobežiek
  • všeobecná rovnica nadroviny
  • zväzok priamok a rovín
  • neparametrické určenie af. podpriestoru
  • deliaci pomer
  • transformácia lineárnej súradnicovej sústavy

 

Skúška sa skladá  z dvoch častí (časť U - riešenie úloh, časť T - teória)

 • termíny: dohodneme v posledných dvoch týždňoch semestra
 • tematické celky časti U
  • skalárny súčin, uhol dvoch vektorov, norma vektora
  • kolmosť a totálna kolmosť euklid. podpriestorov
  • ortogonálna, ortonormálna báza
  • vonkajší a vektorový súčin (využitie na výpočet obsahu, objemu)
  • metrické vlastnosti euklidovských podpriestorov
 • ukážka úloh a stručné sylaby časti T