Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Stereometria - priebežná kontrola, skúška

Priebežná písomná práca č. 1

 • plánovaný termín:  6. týždeňi semestra
 • tematické celky:
  • definície odvodených pojmov, relácie a operácie v E3
  • vzájomná poloha (vrátane dokázať rovnobežnosť, kolmosť)
  • uhol dvoch priamok, priamky a roviny, dvoch rovín
  • vzdialenosť dvoch bodov, vzdialenosť bodu a množiny, vzdialenosť dvoch množín
  • objem telesa

 

Priebežná písomná práca č. 2

 • plánovaný termín:  11. týždeň semestra
 • tematické celky:
  • obraz telesa, obraz telesa s otvorom, obraz zostavy telies
  • rovinný rez telesa (jednoduchšie typy úloh)

 

Skúška sa skladá z dvoch častí (časť U - riešenie úloh, časť T - teória)

 • termíny: dohodneme v posledných dvoch týždňoch semestra
 • tematické celky časti U:
  • rovinný rez telesa (aj s využitím kolineácie)
  • priesečnica dvoch rovín
  • priesečník priamky s rovinou, prienik priamky a telesa
  • priečka mimobežiekuhol mimobežiek,
  • uhol priamky a roviny, uhol dvoch rovín
  tematické celky časti T:
  • vzájomná poloha dvoch pramok, priamky a roviny, dvoch rovín
  • kritériá rovnobežnosti a kolmosti priamky a roviny, dvoch rovín
  • vety o vzájomnej polohe troch rovín
  • obraz bodu a priamky v perspektívnej kolineácii s vlastným aj nevlastným stredom v rozšírenej euklidovskej rovine

 

 


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela