print

VYBRANÉ KAPITOLY Z ELEMENTÁRNEJ GEOMETRIE

  • prednášky - mocnosť bodu ku kružnici, kruhová inverzia a jej využitiu v konštrukčných úlohách
  • cvičenia - riešenie úloh z planimetrie (polohové a metrické úlohy, množiny bodov danej vlastnosti, zhodné zobrazenia, rovnoľahlosť a podobnosť, obvody a obsahy geometrických útvarov)
  • podmienky získania kreditov a hodnotenie:  vypracovať a predniesť referáty zamerané na riešenie úloh z planimetrie, vypracovať a odovzdať seminárnu prácu a na záverečnej písomnej práci dosiahnut aspoň 50% z maximálneho počtu bodov
    • Úlohy (treba postupne pripraviť na referovanie v rámci cvičení)
    • rozdelenie úloh (úlohy budete referovať v poradí č.1, 2, ...)