print

Konferencie a semináre

(Aktívna účasť na konferenciách a seminároch)

Domáce

 1. 51. Zjazd chemických spoločností. Nitra FPV UKF, 6.-9. 9.1999.
 2. Celoslovenský odborno-metodický seminár metodikov chémie, ŠPÚ Bratislava, 7.-9. 6. 2000.
 3. 53. Zjazd chemických spoločností. Banská Bystrica FPV UMB, 3.-6. 9. 2001.
 4. II. vedecká konferencia doktorandov, Nitra FPV UKF, 8. 2. 2001.
 5. XV. medzinárodná vedecko-odborná konferencia DIDMATTECH XV. Nitra, 27.-28. 8. 2002.
 6. Vedecká konferencia „Analytické sondy do textu“, Banská Bystrica, FiF UMB, 20. 11. 2003.
 7. Medzinárodná konferencia DIDCHEM „Aktuálny stav a vývojové trendy vo vyučovaní chémie“ Rajecké Teplice, PrF UK, 12. – 14. 5. 2004.
 8. Vedecká konferencia „Analytické sondy do textu“, Banská Bystrica, FiF UMB, 19. 4. 2005.
 9. Medzinárodná konferencia „Aktuálne vývojové trendy vo vyučovaní prírodných vied“ Smolenice, PdF TU, 9.-11. 5. 2005.
 10. Metodický seminár k chemickej olympiáde. Modra – Piesok, 20.-22. 10. 2005.
 11. Odborný seminár „Vzdelávací štandard z chémie pre základné školy“. Bratislava, ŠPÚ, 24. 11. 2005.
 12. Odborný seminár „Vzdelávací štandard z chémie pre základné školy“. Banská Bystrica, FPV UMB, 1. 12. 2005.
 13. Medzinárodná vedecko-odborná konferencia „Učiteľ prírodovedných predmetov na začiatku 21. storočia“. FHaPV Prešov, 19.-20. 1. 2006.
 14. Medzinárodná konferencia „Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie“. Banská Bystrica, FPV UMB, 11.-13. 10. 2006.
 15. Odborný seminár „Experimentálne overovanie vzdelávacieho štandardu, výsledky monitorovania vedomostí žiakov z chémie základných škôl SR“. Bratislava MPC, 8.2.2006.
 16. Medzinároná konferencia „Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov“. Bratislava, 28.-30.5.2007.
 17. Medzinárodná konferencia „Pedagogická prax – súčasnosť a perspektívy“. Nitra,
 18. Medzinárodná konferencia „Aktuálne vývojové trendy vo vyučovaní chémie“. Smolenice, 12.-14.5.2008.
 19. Odborný seminár „Stav a rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov ZŠ“. Bratislava, ŠPÚ, NÚCEM, MPC, 12.-13.2.2009.
 20. Medzinárodná konferencia „Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie II“. Banská Bystrica, FPV UMB, 27.-29. 5. 2009.
 21. Odborný seminár „Tvorba nových učebníc na základe školskej reformy“. Bratislava, MŠ SR, ŠPÚ, 15.4.2010.
 22. Medzinárodná konferencia „Rozvoj funkčnej gramotnosti v  kontexte medzinárodných porovnávacích štúdií PISA a PIRLS“. Bratislava, MŠ SR, ŠPÚ, NÚCEM, MPC, 22.-23.4.2010.
 23. 63. Zjazd chemikov, 5.-9.9.2011, Vysoké Tatry, Tatranské Matliare.
 24. Medzinárodná konferencia „Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied“ Smolenice, PdF TU, 15.-17. 10. 2012.
 25. Medzinárodná konferencia „Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie III“. Banská Bystrica, FPV UMB, 29.-31. 5. 2013.
 26. Medzinárodná konferencia Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní.
  Bratislava 1.-3.6. 2016

Zahraničné

 1. IX. Medzinárodní konference o výuce chemie „Aktuální otázky výuky chemie“. Hradec Králove, PF UHK, 14.-16. 9. 1999.
 2. Medzinárodná konferencia „Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávaní učitelů chemie“. Ostrava, PrF OU, 21.-23. 4. 1999.
 3. VIII. Medzinárodný seminár problémov didaktiky chémie „Aktualne problemy edukacji chemicznej“ Uniwersytet Opolski Instytut chemii, 22. – 23. 6. 1999.
 4. Medzinárodná konferencia „Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie“ Rožnov pod Radhoštěm, PrF OU, 29. – 31. máj 2001.
 5. XII. Medzinárodní konference o výuce chemie „Aktuální otázky výuky chemie“. Hradec Králove, 10.-12. 9. 2002.
 6. Medzinárodná konferencia „Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie“ Rožnov pod Radhoštěm, PrF OU, 20. – 22. máj 2003.
 7. 4th International conference of PhD students. University of Miskolc, Miskolc Hungary, 11. – 17. 8. 2003.
 8. Mezinárodní seminář „Informační technologie ve výuce chemie“ Univerzita Hradec Králove, PF UHK, 15. 9. 2003.
 9. Mezinárodní seminář didaktiku chemie. Šlapanice u Brna, PF MU, 30. 6. – 2. 7. 2004.
 10. Mezinárodní seminář „Modelování ve výuce chemie“ Univerzita Hradec Králove, PF UHK, 15. 9. 2004.
 11. XII. Konferencia Českej asociácie pedagogického výskumu „Profese učitele a současná společnost“. Ústí nad Labem, PF UJEP, 15.-16. 9. 2004.
 12. XV. Medzinárodní konference o výuce chemie „Aktuální otázky výuky chemie“. Hradec Králove, 21.-23. 9. 2005.
 13. Medzinárodná konferencia „Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie“. PrF OU Ostrava, 21.-23. 6. 2006.
 14. Medzinárodná konferencia „Badania w dydaktyce chemii“. Akademia Pedagogyczna Krakow, 29.6.-1.7. 2006.
 15. 58. Zjazd chemických spoločností. Ústí nad Labem, 4.-8. 9.2006.
 16. XVII. Medzinárodní konference o výuce chemie „Aktuální otázky výuky chemie“. Hradec Králove, 09/ 2009.
 17. Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava : PrF OU, 2010.
 18. Chemické vzělávaní v teorii a praxi. Plzeň : FP ZU v Plzni. 15.-17.6.2011.
 19. 6th International Conference on Research in Didactics of the Science 24.- 27.6.2014. Krakow : Pedagogical University, 2014.
 20. 9th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe 14.- 17.9.2014. Hradec Králové : Přírodovědecká fakulta UHK, 2014.
 21. International Symposium on Science Education (ISSE) 2014: Inquiry-Based Learning in Science Education through ICT Experiments (COMBLAB Conference).
  Helsinki (Finland), 2014.
 22. 9th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe.
  Hradec Králové (Czech Republic), 2014
 23. 6th International Conference on Research in Didactics of the Science (DidSci).
  Krakow (Poland), 2014
 24. Medzinárodná konferencia Didaktika chemie a její kontexty.
  Brno – Šlapanice (Czech Republic), 2015
 25. 7th International Conference on Research in Didactics of the Science (DidSci).
  Krakow (Poland), 2016
 26. XX krajova konferencja dydaktików przedmiotów przyrodniczych.
  Krakow (Poland), 2016
 27. 13th European Conference on Research in Chemistry Education (ECRICE 7.-10.9.2016, Barcelona, Spain)