print

Riešené projekty a granty

Vedúci riešiteľ

 1. Projekt KEGA č. 3/3128/05.
  Názov: On-line databázy publikačných zdrojov z vedného odboru odboru teórie vyučovania chémie.
  Trvanie: 2005-2008.
 2. Grantová agentúra FPV UMB Banská Bystrica, č. 8/02.
  Názov: Možnosti využitia problematiky fullerenov vo vyučovacom procese chémie. Trvanie: 01-12/2002.
 3. Grantová agentúra FPV UMB Banská Bystrica, č. 9/03.
  Názov: Možnosti hodnotenia učebných textov.
  Trvanie: 01-12/2003.
 4. Vedecká univerzitná grantová agentúra VUGA UMB Banská Bystrica, č.  1/03.
  Názov: Analýza a náročnosť školských učebníc a učebných textov.
  Trvanie: 04/2003-12/2005.
 5. Grantová agentúra FPV UMB Banská Bystrica, č. 10/04.
  Názov: Pojmotvorný proces v chémii.
  Trvanie: 01-12/2004.
 6. Grantová agentúra FPV UMB Banská Bystrica, č. 1267-Ch.
  Názov: Tvorba základných pedagogických dokumentov z chémie pre základné školy
  Trvanie: 01-12/2005.
 7. Visegrad Fund č. 10208-2006-IVF
  Názov: The Influence of Computer Animated Models on Pupils´Understanding of Natural Phenomena in the Micro-world Level
  Trvanie: 2006
  Vedúci riešiteľ: dr. hab. Jan Rajmund Paśko prof., Akademia Pedagogizna, Kraków, Poľsko
  Vedúci riešiteľ za SR: doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica
 8. Projekt: KEGA č. 029UMB-4/2014
  Názov: Zbierka úloh z chémie pre gymnáziá
  Trvanie: 2014-2016.

Spoluriešiteľ

Medzinárodné projekty

 1. Interní grant IG 14/98, Katedra chemie VŠP Hradec Králove.
  Názov: Význam fullerenu pro výuku organické chemie na vysoké škole.
  Trvanie: 1998-1999.
  Vedúci riešiteľ: prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
  Katedra chémie, Pedagogická fakulta UHK, Hradec Králove.
 2. Interní grant IG 99/4, Katedra chemie VŠP Hradec Králove.
  Názov: Reakce fullerenu a jejich využití ve výuce chemie.
  Trvanie: 1999-2001.
  Vedúci riešiteľ: prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
  Katedra chémie Pedagogická fakulta, UHK, Hradec Králove.
 3. Leonardo da Vinci Programme, projekt č. SK/99/1/084125/PI/I.1.1.a/FPI. – koordinátor pre SR.
  Názov: Tvorba vzdelávacích modulov pre špecializáciu Ekochémia.
  Trvanie: 01/2000-06/2001.
  Vedúci riešiteľ: RNDr. Miroslav Medveď, PhD.
  Katedra chémie Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica.
 4. Grantový projekt FRVŠ ČR č. 1247.
  Názov: Fullereny a jejich význam pro výuku chemie.
  Trvanie: 01/12 2001.
  Vedúci riešiteľ: prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
  Katedra chémie Pedagogická fakulta UHK, Hradec Králove.
 5. GRANT MH ČR, č.: FD - K2173.
  Názov: Komplexní využití biomasy amarathu.
  Trvanie: 2003 – 2004.
  Vedúci riešiteľ. Ing. Lydmila Hyšplerová, CSc.
  Katedra chémie Pedagogická fakulta UHK, Hradec Králove.

Národné projekty

 1. Výskumná úloha z plánu hlavných úloh ŠPÚ, č. 4. 5.
  Názov: Pokusné overovanie štandardov z chémie v ZŠ.
  Trvanie: 2004-2005
  Vedúci riešiteľ: RNDr. Mária Siváková
  Štátny pedagogický ústav, Bratislava.
 2. KEGA č. 3/2365/04.
  Názov: Návrh vzdelávacích štandardov a učebných osnov z chémie pre ZŠ.
  Trvanie: 2004-2006.
  Vedúci riešiteľ: prof. RNDr. Peter Silný, PhD.
  Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
  Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského, Bratislava.
 3. KEGA č. 3/2123/04.
  Názov: Výučba štruktúry chemických látok s podporou nových technológií.
  Trvanie: 2004-2006.
  Vedúci riešiteľ: RNDr. Miroslav Medveď, PhD.
  Katedra chémie, Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica.
 4. KEGA č. 3/3014/05.
  Názov: On-line korešpondenčý prírodovedný seminár.
  Trvanie: 2005-2007.
  Vedúci riešiteľ: Mgr. Magdaléna Renčová.
  Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica.
 5. KEGA č. 3/5267/07.
  Názov: Úlohy a modely usmerňovania riešenia úloh z anorganickej chémie pre gymnáziá.
  Trvanie: 2007-2009.
  Vedúci riešiteľ: prof. RNDr. Peter Silný, PhD.
  Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky,
  Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského, Bratislava.
 6. APVV č. LPP-0028-06
  Názov: Brána vedy otvorená
  Trvanie: 2006-2012
  Vedúci riešiteľ: Kolektív riešiteľov FPV UMB Banská Bystrica
 7. APVV č. LPP-0188-07
  Názov: On-line korešpondenčné prírodovedné semináre
  Trvanie: 2008-2012
  Vedúci riešiteľ: Kolektív riešiteľov FPV UMB Banská Bystrica
 8. Výskumná úloha z plánu hlavných úloh MŠ SR.
  Názov: Prírodovedná gramotnosť v SR v medzinárodnej štúdii PISA. Trvanie: 2008-2009.
 9. Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR
  Názov: Transformácia vysokoškolského vzdelávania učiteľov v kontexte reformy regionálneho školstva
 10. Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR
  Názov: Inovácia profesijnej praktickej prípravy budúcich učiteľov