print

prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.

Kontakt

  • Pracovisko:Katedra chémie
  • Funkcia:Vysokoškolský učiteľ
  • Zaradenie:Profesor

KontaktMiestnosť: 7209
Telefón: 048 446 7209Email: jan.kurucz@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok13:00 - 14:00
Streda07:40 - 08:00
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov

      a doterajšieho vedecko-pedagogického  a odborného pôsobenia:

 

1979-1988                  Vysoká vojenská škola pozemného vojska vo Vyškove na Morave -  vedecko pedagogické a veliteľské funkcie – asistent a odborný asistent

1990-1992                  Vysoká vojenská škola pozemného vojska vo Vyškove na Morave - starší učiteľ – docent Katedry zbraní hromadného ničenia a ochrany proti nim.

1991(január-máj)        účasť vo vojne v Perzskom zálive – veliteľ  čs. samostatného protichemického oddielu  

1991(jún-september)   Vojenská akadémia Hafar – al Batin v Saudskej Arábii - vedúci skupiny učiteľov výučby špeciálnej chémie a ochrany proti ZHN – príprava       chemických špecialistov

1993                          zástupca náčelníka chemického vojska Generálneho štábu Pozemných síl Armády Slovenskej republiky

1994-2001                  Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši - zástupca vedúceho Katedry radiačnej, chemickej a biologickej ochrany.

1997                          Vymenovanie za docenta v odbore Vojenské umenie, špecializácia radiačná a chemická ochrana.

1999-2003                  Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši - dekan Fakulty pozemného vojska.

2001-2003                  Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši - vedúci Katedry radiačnej, chemickej a biologickej ochrany.

2003                          Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši –vymenúvacie konanie za profesora v odbore Operačné a bojové použitie pozemného vojska,        špecializácia radiačná a chemická  ochrana.

2004                           Vymenovaný profesorom

2003 -2004                  Prodekan pre študijnú činnosť Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku

2003 -2013                 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku –profesor katedry chémie

2004 -2008                 Katolícka univerzita v Ružomberku - prorektor pre vedu a rozvoj

2014                           Fakulta prírodných vied UMB- profesor katedry chémie , garant ŠP Forenzná a kriminalistická chémia    

 

AAA           Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách:

 

AAA 01     KURUCZ, J., SUŠKO, M.: Mozliwosci i sposoby terroryzmu niekonwencjonalnego. Srodki biologiczne. (Monografia). Krakow, 2007 – 239 s. ISBN 978-83-                      60837-08-5

AAA 02     KURUCZ, J., SUŠKO, M.: Chemical Agents as Terrorist Weapons. Krakow, 2009 -152 s.

                      ISBN 978-83-60837-37-5

AAA 03     KURUCZ, J., SUŠKO, M.: The radiological dispersal device . The principle, effect and protection.(Monografia).

                Association Internationale Sciences, Éducation, Cultures, Traditions     Fribourg   Suisse CP 42, 1702 Fribourg, SUISSE , 2011 – 158 s                                            ISBN 978-2-9700765-2-0

 

 AAB      Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách:

 

AAB 01     KURUCZ, J.: Vojna v Perzskom zálive: Československý protichemický prápor. (Monografia). – 1. vyd. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 2000. –                            46s.   16 príloh.

               I SBN 80-8040-119-5

 

AAB 02     KURUCZ, J.: Možnosti biologického a chemického terorizmu. (Monografia). – 1. vyd. – Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 2002. – 60 s.

               ISBN 80-8040- 173-X

 

 ACB      Vysokoškolské učebnice

 

ACB 01      KURUCZ, J.: Poznámky k teórii koordinačných zlúčenín . Verbum Ružomberok, 2013 - 107 s.      

                ISBN 978-80-8084-986-3

ACB 02      KURUCZ, J:, Chémia otravných látok.Belianum. Vydavateľstvo UMB v Banskej Bystrici, 2014 - 238 s.

                ISBN 978-80-557-0776-1

 

ADF      Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch a zborníkoch:

 

ADF 01     KURUCZ, J.: Sú zápalné zbrane aktuálne? In: Bojová příprava. – č. 6 (1991), s. 62-63.

ADF 02     KURUCZ, J.: Hygienická očista osôb počas útoku mechanizovanej brigády armády Kráľovstva Saudskej Arábie. In: Vojenský profesionál. – č. 11 (1992), s. 16-                17.  ISSN 1210-3179.

ADF 03     KURUCZ, J.: K chemickému zabezpečeniu útoku 20. mb. armády Kráľovstva Saudskej Arábie. In:Vojenské rozhledy. – Roč. 1, č. 4 (1992), s. 84-87.

ADF 04     KURUCZ J.: Radiačná, chemická, biologická ochrana brigády. In: Vojenské obzory: Príloha K.  – Roč. 2, č. 1(1995), s. 106-111. 2 tab.

ADF05      KURUCZ, J.: Radiačná, chemická, biologická ochrana boja brigády v zastavaných priestoroch. In:Vojenské obzory: Príloha K. – Roč. 3, č. 2 (1996), s. 67-72.

ADF 06     KURUCZ, J.: Niektoré aspekty velenia vojskám v operáciách. In: Vojenské obzory: Príloha T. – Roč. 5, č. 1 (1998), s. 95-97. – Lit. 1 zázn.

ADF 07     KURUCZ, J.: Chemické riziká v priemyselnom zázemí. In: Obrana. - Roč. 11, č. 5 (2003), s. 8.

                ISSN: 1336-1910.

ADF 08     Kurucz, J.: Fyzikálne, chemické a toxikologické vlastností oxidu osmičelého ako potenciálnej teroristickej zbrane. In: Disputationes scientificae Universitatis           Catholicae in Ružomberok. -               Roč.  č.  4  (2004), s. 53-63. ISSN 1335-9185.

ADF 09     Kurucz, J.: Dioxíny a polychlórované bifenyly v životnom prostredí. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. V., č. 1             (2005),     s. 58-67.

               ISSN 1335-9185

ADF 10     KURUCZ, J.: Metylizokyanát ako možný zdroj chemickej kontaminácie infraštruktúry. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. V., č. 2 (2005), s. 15-24. ISSN 1335-9185,

ADF 11     KURUCZ, J.: Fosgénoxím. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. Roč. V., č. 3 (2005), ISSN 1335-9185

ADF 12     KURUCZ, J, DURDIAK, J.: Halothan a Fentanyl nielen účinný prostriedok bezpečnostných síl. In: Disputationes scientificae. Universitatis Catholicae in Ružomberok. –Roč. VI., č. 1 (2006), s. 92-99, ISSN 1335-9185

ADF 13     KURUCZ, J.:Chemické ohrozenia a možnosti dekontaminácie. In: Disputationes scientificae. Universitatis Catholicae in Ružomberok. –Roč. VI., č. 4 (2006), s.169-175,

ISSN 1335-9185

ADF 14     Kurucz, J.: Jadrový a rádiologický terorizmus ako prejav ultraterorizmu. In:Disputationes scientificae. Universitatis Catholicae in Ružomberok. –Roč. VI., č. 4 (2006), s. 158-162,

ISSN 1335-9185

ADF 15     KURUCZ, J.: Princípy fotokatalýzy oxidu titaničitého In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - ISSN 1335-9185. – Roč .11, č. 1 (2011), s. 179-188.

ADF 16      KURUCZ, J. : Ekologické aspekty ťažby a úpravy uránu. In : Disputationes Scientificae

                      Universitas Catholicae in Ružomberok. Roč. 11, č.2 (2011)  10 str. ISSN 1335-9185

 

AEC      Vedecké  práce publikované v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch:

 

AEC 01     KURUCZ, J.: Plánovanie radiačnej, chemickej a biologickej ochrany brigády (divízie). In:  Sborník Vojenské akademie v Brně. – č. 2 (2000), s. 75-82.

 

AED      Vedecké práce publikované v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch:

 

AED 01     KURUCZ, J.: Vplyv púštnych podmienok na činnosť vojsk. In: Zborník Vojenskej akadémie SNP. – Roč. 1, č. 3 (1994), s. 43-52. – Lit. 3 zázn.

   AED 02     KURUCZ, J.: Koncepcia radiačnej, chemickej, biologickej ochrany armádneho zboru. In: Zborník Vojenskej akadémie SNP. – Roč. 2, č. 4 (1995), s. 42-51. – Lit. 1 zázn.

ISSN 1335-0935

   AED 03     KURUCZ, J.: Vojna v Perzskom zálive s odstupom času. In: Zborník Vojenskej akadémie. – Roč. 4, č. 2 (1997), s. 25-36.

ISSN 1335-0935

AED 04     KURUCZ, J.: Možné použitie vojska domobrany v operácii. In: Zborník Vojenskej akadémie. – Roč. 5, č. 4 (1998), s. 25-29.

ISSN 1335-0935

   AED 05     KURUCZ, J.: Ujasnenie a analýza úlohy (situácie) z pohľadu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany. In: Zborník Vojenskej akadémie. – Roč. 7, č. 1 (2000), s. 145-150. – Lit. 3 zázn.

ISSN 1335-0935

AED 06     KURUCZ, J.: Možný obsah prílohy k operačnému rozkazu, radiačná, chemická a biologická ochrana. In: Zborník Vojenskej akadémie. – Roč. 7, č. 4 (2000), s. 89-96. – Lit. 3 zázn.

ISSN 1335-0935

AED 07        KURUCZ, J.: Súčasný stav a perspektívy rozvoja techniky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany. In: Smery vývoja techniky pozemného vojska: Vedecká konferencia,  26.-27.11.1997, Liptovský Mikuláš. – Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 1997. – s. 229-233.

ISBN 80-88682-26-6

  

AFC      Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách:

 

AFC 01        KURUCZ. J, DURDIAK, J.: Utilization of Characteristics of Some Tetroxides for Terrorist Intents. In: Zborník „The 1st International Scientific Conference Safety Engineering 2006“, Ostrava 2006, s. 263-267,

ISBN 80-248-1185-5

AFC 02        KURUCZ. J, DURDIAK, J.: Structural Parallels of Fentanyl – Potential Chemical Weapons in the Past and Real Tools of Chemical Terrorism Today. In: Zborník „The 1st International Scientific Conference Safety Engineering 2006“, Ostrava 2006, s. 253-258,

ISBN 80-248-1185-5

AFC 03         KURUCZ, J.: Chemické metódy dekontaminácie toxických chemických látok. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie „Aktuálne problémy ochrany vojsk a obyvateľstva proti ZHN", Vyškov na Moravě 26.-27.6.2007, 7 strán

ISBN 978-80-7231-263-4

 AFC 04        KURUCZ, J., DURDIAK, J.: Potential terrorist use of chemical weapons.

                         In: Safety Ingineering 2008, Technical University of Ostrava, 2008, S.153-161

                         ISBN 978-80-248-1848-1

 AFC 05        KURUCZ, J., SUŠKO, M.: Nové pohľady na odstraňovanie následkov chemického a biolo-

                         gického napadnutia obyvateľstva teroristickým útokom.

                         In: Sborník příspevku z konference: Vyškov 17.-18. června 2009. UO Brno

                         ISBN 978-80-7231-662-5

 AFC 06        KURUCZ, J., SUŠKO, M.: Dimetyl sulfát ako potenciálna teroristická chemická zbraň.

                         In: Sborník příspevku z konference: Vyškov 19.-20.10.2011. UO Brno

                         ISBN 978-80-7231-834-6

 

AFD      Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách:

 

AFD 01        KURUCZ, J.: Aktuálne otázky bezpečnosti štátu. In: Súčasný stav a perspektívy rozvoja vedy a techniky v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky: Zborník z vedeckej konferencie, 25.-26.9.1997, Liptovský Mikuláš. – Bratislava: Ministerstvo obrany SR. 1997. s. 60-68.

AFD 02        KURUCZ, J.: Metodické postupy v Armáde SR. In: Uplatňovanie metodických postupov používaných pri plánovaní a riadení operácií na taktickom stupni velenia: Zborník diskusných príspevkov z vojensko-odbornej konferencie, 9.10.2001, Liptovský Mikuláš. – Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 2002. s. 6-11. © VALM 2002

AFD 03        KURUCZ, J.: Možnosti využitia vojnových hier v príprave orgánov štátnej správy na riešenie mimoriadnych udalostí. In: Funkcie a väzby  subjektov zainteresovaných na obrane štátu: Zborník vystúpení z vojensko-vedeckého seminára, 27.11.1997, Liptovský Mikuláš. – Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 1998. s. 44-46.

AFD 04        KURUCZ. J, DURDIAK, J., BELLOVÁ, R.: Možnosti a perspektívy využitia informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní chémie. In: Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou na CD „Informatika v škole a v praxi“, Ružomberok: Katolícka univerzita, 2005, s. 177-180.

ISBN 80-8084-038-5.

AFD 05        KURUCZ, J.: Chemické riziká a odstraňovanie ich následkov. Zborník z medzinárodnej vedecko-technickej konferencie konanej v dňoch 13.–14.10. 2005, Tatranské Zruby, 2005.

AFD 06        Kurucz, J. :  Jadrový a rádiologický terorizmus. Zborník z medzinárodného seminára Terorizmus - aktuálna hrozba v súčasnosti, Akadémia národnej obrany Liptovský Mikuláš, 28.9.2006. ©NAO 2006

AFD 07        KURUCZ, J.: „Možnosti využitia oxidu titaničitého ako perspektívnej látky pre dekontamináciu“ In. Zborník prednášok z týždňa európskej vedy a vedeckej  konferencie s medzinárodnou účasťou „Nové trendy v dekontaminácii nebezpečných chemických látok, Ružomberok  7. – 10. novembra 2006, Ružomberok 2007, s 107-116,

ISBN 978-80-8084-188

AFD 08        KURUCZ, J.: Riešenie krízových situácií v prípadoch chemického a biologického napadnutia obyvateľstva teroristickým útokom. In: Zborník z konferencie z medzinárodnou účasťou „Možnosti odstraňovania následkov chemického a biologického napadnutia obyvateľstva“. PF KU Ružomberok, 2007, 9 s.

ISBN 978-80-8084-255-0

 AFD 09         KURUCZ, J.: Chemický a biologický terorizmus ako nový typ bezpečnostného ohrozenia štátu.

                    In: Súbor štúdií Akadémie ozbrojených síl Liptovský Mikuláš, 2008, 17s.

                          ISBN 978-80-89221-08-0

 AFD 10          KURUCZ,J.: Chemické vlastnosti a štruktúra 2,4,6 triamino-1,3,5 triazínu.

                     Zborník z prednášok z Týždňa európskej vedy  PF KU Ružomberok , 2009 ,S.20-26

                          ISBN 978-80-8084-426-4

  

AFL      Postery z domácich konferencií:

 

AFL 01         KURUCZ, J.: Toxický terorizmus na prahu 21. storočia In: Zborník prednášok z týždňa európskej vedy Ružomberok7. – 10 novembra 2005, Pedagogická fakulta, Ružomberok, 2006, s.131 – 143.

ISBN 80-8084-114-4

 

 BCI       Skriptá a učebné texty :

 

BCI01         KURUCZ, J.: Radiačná, chemická, biologická ochrana brigády. (Skriptá). – 1. vyd. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia SNP, 1995. – 89 s.

BCI02         KURUCZ, J.: Radiačná, chemická, biologická ochrana armádneho zboru.(Skriptá). – Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia SNP, 1996. – 63 s.

BCI03         KURUCZ, J., OFČAROVIČ, M.: Metodika činnosti náčelníka RCHBO armádneho zboru po obdržaní úlohy. (Skriptá). – 1. vyd. – Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 1997. – 59 s., 80 % podiel

BCI04       KURUCZ, J.: Introduction to cw munitions. (Učebná pomôcka). – Saudská Arábia, 1991.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                        BCI05        KURUCZ, J., VLADÁR, M., ADÁMIK, J.: Vševojsk-2-1 Radiačná, chemická a biologická ochrana   vojsk. (Predpis). – Trenčín: 1998. -  64 s.

BCI06         KURUCZ, J.: Radiačná, chemická, biologická ochranaI., II. (Učebné texty). 1998. 63 s.

BCI07         BALLAY, A., RUJÁK, V., PISARČÍK, J., STEOMEROVÁ, K., KURUCZ, J., BELAN, Ľ., ŠILHA, J., FLANDERA, J., JAKUBEC,: Vojenská výcviková pomôcka pre prípravu a vedenie operácií v rámci NATO ATP - 35 (B). (Služobná pomôcka.) – Dočasné vydanie – Bratislava: Štáb pre plánovanie operácií Generálneho štábu Armády SR, 2001. s. 67- 83.

BCI08         KURUCZ, J.: Svetová bezpečnostná politika I., II. (Učebné texty). 2001. – 42 s.

BCI09         KURUCZ, J., ŠILHA, J.: Základy islamu.– 1. vyd. – Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 2003. – 48 s., 80 % podiel.

BCI10         KURUCZ, J., BELLOVÁ, R., DURDIAK, J.: Laboratórne cvičenia zo všeobecnej a anorganickej chémie. – Ružomberok: Katolícka univerzita, 2005. 75 s.

                  ISBN 80-8084-021-0

BCI 11        KURUCZ, J., BELLOVÁ, R., DURDIAK, J.: Všeobecná a anorganická chémia (Skriptá), KU Ružomberok, 2006, 100s.

                  ISBN 80-8084-094-6

BCI 12        KURUCZ, J., BELLOVÁ, R., KUSTROVÁ,M.: Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie (Skriptá), KU Ružomberok, 2006, 80s. 70 % podiel.

                  ISBN 80-8084-095-4

BCI 13         KURUCZ, J., BELLOVÁ, R.: Jadrová chémia (vybrané kapitoly), PF KU Ružomberok,  2007, 69 s., ISBN 978-80-8084-154-6

BCI 14         KURUCZ, J., SUŠKO, M.: Vybrané kapitoly z anorganickej chémie, PF KU Ružomberok, 2007, 97 s., ISBN 978-80-8084-155-3

BCI 15         KURUCZ, J., SUŠKO , M.: Chemická technológia anorganických látok, PF KURužomberok,2010,

                   188 s., ISBN 978-80-8084-592-6

BCI 16          KURUCZ, J., SUŠKO, M. : Jadrová fyzika ( Vybrané kapitoly ), PF KU Ružomberok, 2011,

                   131 s., ISBN  978-80-8084-753-1

BCI 17          KURUCZ, J.:  Teória chemickej väzby,  PF KU Ružomberok, 2013,   110 s.,   ISBN  978-80-561-0060-8

BCI 18          KURUCZ, J.:   Jadrová chémia. Belianum. Vydavateľstvo UMB v Banskej Bystrici , 2015 - 89 s.

                    ISBN 978-80-557-0854-6

BCI 19          KURUCZ, J.: Toxické vlastnosti prvkov a ich zlúčenín. Belianum. VydavaTeľstvo UMB v Banskej Bystrici, 2015 - 83 s.

                    ISBN 978-80-557-0856-0

BCI 20           KURUCZ, J.: Ochrana jednotlivca pred chemickými, biologickými a rádioaktívnymi látkami. Belianum. Vydavateľstvo UMB v Banskej Bystrici, 2015- 68 s.

                    ISBN 978-80-557- 0855-3

BCI 21          KURUCZ, J.: Chemický a biologický terorizmus. Belianum. Vydaveteľstvo UMB v Banskej Bystrici, 2015-103 s.

                   ISBN 978-80-557- 0853-3

          

BDF      Odborné práce v nekarentovanch časopisoch:

 

BDF 01        KURUCZ, J.: Požiare ropných vrtov. In: Zpravodaj civilní obrany. – č. 3 (1992), s. 26.

BDF 02        KURUCZ, J.: Využijeme „piesočné skúsenosti“? In: Apológia. – č. 3 (1993), s. 16-17.

BDF 03        KURUCZ, J.:Pochod v púšti. In: Apológia. – č. 4 (1993), s. 10-11.

BDF 04        KURUCZ, J.: Prostriedky individuálnej ochrany vojsk protiirackej koalície. In: Apológia.č. 5 (1993), s. 6-7.

BDF 05        KURUCZ, J.: Chemická služba divízie (brigády) armády USA. In: Apológia. – č.1 (1994), s. 14.

BDF 06        KURUCZ, J.: Opustíme v Armáde SR súčasné poňatie OPZHN a chemického zabezpečenia? In: Apológia. – č. 1 (1994), s. 15.

BDF 07        KURUCZ, J.: Spôsoby odovzdávania správ o chemickom napadnutí v armáde USA. In: Apológia. – č. 4 (1994), s. 11.

                  ISSN 1335-0463

BDF 08        KURUCZ, J., BELLOVÁ, R.: Aerosólové výbušné systémy. In: Apológia. – č. 12 (1994), s. 14.

                  ISSN 1335-0463

BDF 09        KURUCZ, J.: Faktory ovplyvňujúce organizáciu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany brigády. In: Apológia. – č. 10 (1995), s. 7.

                  ISSN 1335-0463

BDF 10        KURUCZ, J.: Bioterorizmus ohrozuje svet. In: Obrana. – Roč. 9, č. 24 (2001), s.14.

BDF 11        Kurucz, J.: Skončili ilúzie o bezpečnosti sveta. In: Liptov. č. 16 (2002), s. 2.

BDF 12        Kurucz, J.: Nevedeli sme, do čoho ideme (vojna v Zálive). In: Formát. – Roč. 1, č. 1 (2003), s 14-15.

BDF 13        Kurucz, J.: Na túto látku (fosgén) reaguje každý človek inak. In: Pravda. – Roč. XIV/225, 29. septembra 2004, s. 2.

BDF 14        Kurucz, J.: Traviča fosgénom majú, pochybnosti ostali. In: Pravda.– Roč. XIV/243, 20. okt. 2004, s. 3.

  

BED      Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch:

 

BED 01        KURUCZ, J.: Problémy sebariadenia v práci veliteľa. In: Sborník chemického vojska– č. 37 (1991). – Praha, s. 118-122.

BED 02        KURUCZ, J.: K chemickému zabezpečeniu motorizovanej divízie. In: Sborník chemického vojska. – č. 38 (1992). – Praha, s. 30-34.

BED 03        KURUCZ, J.: Vytváranie dymových clôn v obrannej operácii armádneho zboru. In: Zborník Vojenskej akadémie. – Roč. 6, č. 3 (1999), s. 89-92. – Lit. 2 zázn. ISSN 1335-0935

 

 

 

Miestnosť:
7209
Telefón:
048 446 7209