RSS RSS print

Pedagogická prax

letnom semestri akademického roku 2018/19 sa realizuje pedagogická prax z biológie nasledovne:

 • 1. ročník Mgr. absolvuje PRIEBEŽNÚ VÝSTUPOVÚ prax na základnej škole z predmetu biológia podľa rozpisu v prílohe, v rozsahu 26 hodín spolu (teda každý týždeň semestra dve hodiny týždenne z jedného aprobačného predmetu). Pred prvými hodinami (ktoré sa realizujú v týždni 4.-8.2.) skupina študentov skontaktuje cvičného učiteľa a dohodne sa s ním na realizácii výstupov. Vo výstupoch sa študenti pravidelne striedajú v poradí, ktoré si určia na začiatku semestra! Kvôli hodnoteniu predmetu, k praxi na konci semestra študent odovzdá:
  • všetky prípravy so sebareflexiami,
  • záznamové hárky s pozorovaniami,
  • výkaz (hospitácii a výstupov) s podpismi učiteľa a dátumami realizácie praxe.

 

 • 2. ročník Mgr. absolvuje SÚVISLÚ VÝSTUPOVÚ prax na základnej a strednej škole z predmetu biológia v rozsahu 15 hodín na základnej a 15 hodín na strednej škole. Študent po realizácii praxe, kvôli hodnoteniu predmetu odovzdá:
  •  7 príprav zo základnej školy a 7 príprav zo strednej školy,
  •  sebareflexie ku každej odučenej vyučovacej hodine,
  •  hodnotenie od cvičného učiteľa.

Pred realizáciou súvislej praxe prosím vytlačte dokument "informácie pre cvičného učiteľa súvislej praxe" aj hodnotiaci hárok (hodnotenie súvislej praxe) a tieto dokumenty mu odovzdajte.

  

Študenti na pedagogickej praxi sú povinní riadiť sa pokynmi cvičného učiteľa a koordinátora pedagogickej praxe!!!

 

V prípade otázok alebo problémov kolízie praxe s druhým aprobačným predmetom prípadne vyučovaním kontaktujte koordinátorku pedagogickej praxe pre biológiuMgr. Romanu Schubertovú, PhD.