RSS RSS print

Pedagogická prax

V zimnom semestri akademického roku 2019/20 sa realizuje pedagogická prax z biológie nasledovne:

  • 1. ročník Mgr. absolvuje NÁČUVOVÚ prax na základnej a strednej škole z predmetu biológia podľa rozpisu v prílohe, v rozsahu 26 hodín spolu (teda každý týždeň semestra jedna hodina na základnej a jedna hodina na strednej škole, so začiatkom praxe 17.9. – výnimkou je kombinácia so psychológiou – viď rozdelenie študentov). Pred prvou hodinou skupina študentov vyhľadá cvičného učiteľa, ktorý ich odvedie do príslušnej triedy. Z prvých náčuvov je potrebné urobiť si ľubovoľný záznam, s ostatnou dokumentáciou pre realizáciu praxe sa oboznámime na prvom spoločnom predmete.

 

  • 2. ročník Mgr. absolvuje VÝSTUPOVÚ prax na strednej škole z predmetu biológia podľa rozpisu v prílohe v rozsahu 26 hodín, obdobne ako v minulom semestri v prípade základnej školy. Je potrebné kontaktovať učiteľov čo najskôr a dohodnúť sa na realizácii prvých hodín, ktoré budú prebiehať v týždni (16. – 20.9.). 

    Študenti na pedagogickej praxi sú povinní riadiť sa pokynmi cvičného učiteľa a koordinátora pedagogickej praxe!!!

 

V prípade otázok alebo problémov kolízie praxe s druhým aprobačným predmetom prípadne vyučovaním kontaktujte koordinátorku pedagogickej praxe pre biológiuMgr. Romanu Schubertovú, PhD.