RSS RSS print

Pedagogická prax

V akademickom roku 2017/2018 absolvujú študenti magisterského štúdia prax nasledovne:

  • 1. ročník Mgr. – v zimnom semestri 13 hodín náčuvovej praxna základnej škole a 13 hodín na strednej škole. V letnom semestri 26 hodín výstupovej praxna základnej škole.
  • 2. ročník Mgr. – v zimnom semestri 26 hodín výstupovej praxna strednej škole. V letnom semestri absolvuje súvislú pedagogickú prax.

Nástup na prax v LETNOM SEMESTRI:
1. ročník Mgr. - jednotlivé skupiny sa podľa rozpisu dostavia na príslušné školy, kde vyhľadajú cvičného učiteľa a absolvujú náčuvy/výstupy (prvý týždeň praxe – od 5.2.2018 - spravidla náčuv, kvôli oboznámeniu sa s prostredím a dohode s cvičným učiteľom na témach). Vo výstupoch sa študenti pravidelne striedajú! Z praxe budú na záver odovzdané prípravy odučených hodín s ich podrobnou analýzou a záznamové hárky z pozorovaných hodín.

2. ročník Mgr. – termín pre realizáciu súvislej praxe je od 5.2. do 9.3. Pred realizáciou odovzdajte cvičnému učiteľovi pokyny pre cvičného učiteľa a hodnotiaci hárok. Ten po realizácii donesiete vyplnený a podpísaný koordinátorovi praxe spolu s prípravami na vyučovacie hodiny (minimálne 7 ukážkových príprav z každého stupňa vzdelávania) a analýzami odučených hodín (ku každej odučenej hodine).

  

Študenti na pedagogickej praxi sú povinní riadiť sa pokynmi cvičného učiteľa a koordinátora pedagogickej praxe!!!

 

Bližšie informácie Vám podá koordinátorka pedagogickej praxe: Mgr. Romana Schubertová, PhD.