RSS RSS print

Pedagogická prax

V letnom semestri akademického roku 2019/20 sa realizuje pedagogická prax z biológie nasledovne:

1. ročník Mgr. absolvuje PRIEBEŽNÚ VÝSTUPOVÚ prax na základnej škole z predmetu biológia podľa rozpisu v prílohe, v rozsahu 26 hodín spolu (teda každý týždeň semestra dve hodiny týždenne z jedného aprobačného predmetu). Pred prvými hodinami (ktoré sa realizujú v týždni 3.-7.2.) skupina študentov skontaktuje cvičného učiteľa a dohodne sa s ním na realizácii výstupov. K praxi na konci semestra študent odovzdá:

  • všetky prípravy so sebareflexiami,
  • záznamové hárky s pozorovaniami,
  • výkaz s podpismi učiteľa a dátumami realizácie praxe.

O presunoch termínov praxe (z dôvodov lyžiarskych výcvikov, jarných prázdnin a pod.) budú študenti vopred informovať prostredníctvom zdieľanej tabuľky, bližšie informácie sa dozvedia na prvom stretnutí premetu Špeciálna didaktika biológie 1.

 

2. ročník Mgr. absolvuje SÚVISLÚ VÝSTUPOVÚ prax na základnej a strednej škole z predmetu biológia v rozsahu 15 hodín na základnej a 15 hodín na strednej škole. Študent po realizácii praxe odovzdá:

  •  7 príprav zo základnej školy a 7 príprav zo strednej školy,
  •  sebareflexie ku každej odučenej vyučovacej hodine,
  •  hodnotenie od cvičného učiteľa,
  • výkaz s podpismi učiteľa a dátumami realizácie praxe.

Pred realizáciou súvislej praxe prosím vytlačte pokyny pre cvičného učiteľa aj hodnotiaci hárok a tieto dokumenty mu odovzdajte.Študenti na pedagogickej praxi sú povinní riadiť sa pokynmi cvičného učiteľa a koordinátora pedagogickej praxe!!!

 

V prípade otázok alebo problémov kolízie praxe s druhým aprobačným predmetom prípadne vyučovaním kontaktujte koordinátorku pedagogickej praxe pre biológiu, Mgr. Romanu Schubertovú, PhD.