RSS RSS print

Pedagogická prax

V zimnom semestri akademického roku 2018/19 sa realizuje pedagogická prax z biológie nasledovne:

  • 1. ročník Mgr. absolvuje NÁČUVOVÚ prax na základnej a strednej škole z predmetu biológia podľa rozpisu v prílohe, v rozsahu 26 hodín spolu (teda každý týždeň semestra jedna hodina na základnej a jedna hodina na strednej škole, so začiatkom praxe 18.9). Pred prvou hodinou skupina študentov vyhľadá cvičného učiteľa, ktorý ich odvedie do príslušnej triedy. Z prvých náčuvov je potrebné urobiť si ľubovoľný záznam, s ostatnou dokumentáciou pre realizáciu praxe sa oboznámime na prvom spoločnom predmete.
  • 2. ročník Mgr. absolvuje VÝSTUPOVÚ prax na strednej škole z predmetu biológia podľa rozpisu v prílohe v rozsahu 26 hodín, obdobne ako v minulom semestri v prípade základnej školy. Je potrebné kontaktovať učiteľov čo najskôr a dohodnúť sa na realizácii prvých hodín, ktoré budú prebiehať v týždni (17. – 21.9.). 

Poznámka pre kombináciu 1. Mgr. Bio – Mat: pravdepodobne bude problematický presun z 5. hodiny (matematika na Gymnáziu Tajovského, končí 12:30), na 6. hodinu (biológia na ZŠ Ďumbierska, začína 12:45). Upovedomím cvičnú učiteľku o vašom prípadnom meškaní, avšak skontaktujte sa s ňou skôr – mailom na stránkach jej školy, aby ste vedeli, do akej triedy máte prísť.

  

Študenti na pedagogickej praxi sú povinní riadiť sa pokynmi cvičného učiteľa a koordinátora pedagogickej praxe!!!

 

V prípade otázok alebo problémov kolízie praxe s druhým aprobačným predmetom prípadne vyučovaním kontaktujte koordinátorku pedagogickej praxe pre biológiuMgr. Romanu Schubertovú, PhD.