RSS RSS print

Pedagogická prax

V akademickom roku 2017/2018 absolvujú študenti magisterského štúdia prax nasledovne:

  • 1. ročník Mgr. – v zimnom semestri 13 hodín náčuvovej praxna základnej škole a 13 hodín na strednej škole. V letnom semestri 26 hodín výstupovej praxna základnej škole.
  • 2. ročník Mgr. – v zimnom semestri 26 hodín výstupovej praxna strednej škole. V letnom semestri absolvuje súvislú pedagogickú prax.

Nástup na prax:

1. ročník Mgr. - jednotlivé skupiny sa podľa rozpisu dostavia na príslušné školy, kde vyhľadajú cvičného učiteľa a absolvujú náčuvy už v utorok 19.9. Bližšie informácie o záznamoch z praxe dostanete na prvej prednáške zo všeobecnej didaktiky biológie (18.9. od 16:10).

 

2. ročník Mgr. – štvrtok (21.9.). Je potrebné dopredu nakontaktovať cvičného učiteľa (podľa rozpisu) a dohodnúť sa na realizácii prvých výstupovPrax prebieha obdobne ako minuloročná priebežná výstupová prax na základných školách.

  

Študenti na pedagogickej praxi sú povinní riadiť sa pokynmi cvičného učiteľa a koordinátora pedagogickej praxe!!!

 

Bližšie informácie Vám podá koordinátorka pedagogickej praxe: Mgr. Romana Schubertová, PhD.