Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Abstrakty

Krátke nerecenzované abstrakty, prípadne rozšírené abstrakty k prezentovaným referátom a posterom budú publikované v zborníku abstraktov, ktorý dostane každý zaregistrovaný účastník konferencie. V prípade všeobecného záujmu účastníkov konferencie je možné publikovať výstupy z konferencie ako pôvodné vedecké alebo prehľadové články v recenzovanom konferenčnom zborníku.

Abstrakty posielajte elektronicky (obrázky v osobitnom súbore) do 16. augusta 2019 na adresu timea.chamutiova@umb.sk 

 

Inštrukcie pre napísanie abstraktov, resp. rozšírených abstraktov

jazyk: slovenčina, čeština, angličtina

formát: doc, docx, rtf

font: Times New Roman, (veľkosť 12, riadkovanie 1)

kľúčové slová: slovensky/ česky a anglicky (maximálne 5 - 6)

rozsah: abstrakt – max. 1500 znakov vrátane medzier, rozšírený abstrakt – max .4 strany; veľkosť A4, všetky okraje 2,5 cm

 

Vzor pre napísanie abstraktu, resp. rozšíreného abstraktu nájdete v priloženom súbore.

  


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela