RSS RSS print

Vložné

Vložné na konferenciu je 15 €, študenti a dôchodcovia ho majú znížené na 8 €. Vložné zahŕňa zborník abstraktov, organizačné náklady a občerstvenie počas prestávok.

Členovia Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV majú vložné znížené na 7,- €, zvyšok do plnej výšky vložného hradí automaticky SZS (podmienkou však je, že účastník nesmie mať nedoplatky na členskom do roku 2016, vrátane).

Poplatok zasielajte do 24. 02. 2017 na účet:

Banka: Štátna pokladnica
SWIFT kód banky: SPSRSKBA
IBAN: SK48 8180 0000 0070 0009 5785
Variabilný symbol: 022017
Do poznámky (správy pre prijímateľa) uveďte meno účastníka.

Ak budete chcieť vystaviť faktúru na účastnícky poplatok (daňový doklad), nezabudnite v prihláške uviesť názov organizácie, adresu organizácie, IČO, DIČ, bankové spojenie - číslo účtu v tvare IBAN.

V odôvodnených prípadoch bude možné uhradiť poplatok pri registrácii v hotovosti, výška vložného však bude zvýšená na 20,- €, resp. 10,-  €. 

=