RSS RSS print

Vložné

Vložné na konferenciu je 20 €; študenti (vrátane doktorandov) a dôchodcovia ho majú znížené na 15 €.
Vložné zahŕňa zborník abstraktov, občerstvenie počas prestávok, raut a organizačné náklady.

Poplatok zasielajte do 30. apríla 2017 na účet:

Banka: Štátna pokladnica
SWIFT kód banky: SPSRSKBA
IBAN: SK48 8180 0000 0070 0009 5785
Variabilný symbol: 042017 
Do poznámky (správy pre prijímateľa) uveďte priezvisko účastníka.

Ak budete chcieť vystaviť faktúru na účastnícky poplatok (daňový doklad), nezabudnite v prihláške uviesť názov organizácie, adresu organizácie, IČO, DIČ, bankové spojenie - číslo účtu v tvare IBAN.

V odôvodnených prípadoch bude možné uhradiť poplatok pri registrácii v hotovosti, výška vložného však bude zvýšená na 25 €, resp. 20 €

=