RSS RSS print

Vložné

  • Vložné na konferenciu je 25 € 
  • študenti (okrem doktorandov) 15 €
  • dôchodcovia 10 
  • členovia Slovenskej zoologickej spoločnosti 15 € (platí iba pre členov SZS, ktorí nemajú do roku 2016 nedoplatky na členských príspevkoch)

Vložné zahŕňa zborník abstraktov, občerstvenie počas prestávok, raut a organizačné náklady.

Poplatok zasielajte do 8. októbra 2017 na účet:

Banka: Štátna pokladnica
SWIFT kód banky: SPSRSKBA
IBAN: SK48 8180 0000 0070 0009 5785
Variabilný symbol: VS 072017 
Do poznámky (správy pre prijímateľa) uveďte priezvisko účastníka!

Pokiaľ budete chcieť vystaviť faktúru na účastnícky poplatok (daňový doklad), nezabudnite v prihláške uviesť názov organizácie, adresu organizácie, IČO, DIČ, bankové spojenie - číslo účtu v tvare IBAN.

V odôvodnených prípadoch bude možné uhradiť poplatok pri registrácii v hotovosti, výška vložného však bude zvýšená na 30 €, resp. 20 €.  

=