RSS RSS print

Vložné

Konferenčný poplatok (vložné):

Pri včasnej registrácii (do 13.9. 2019)

  • základné: 30 €
  • študenti: 20 €
  • nepracujúci dôchodcovia: 15 €

Po 13.9. 2019 zvýšené:

  • základné: 35 €
  • študenti: 25 €
  • nepracujúci dôchodcovia: 20 €

Členovi SZS bez nedoplatkov na členskom uhradí pri včasnej registrácii (do 13.9.2019) spoločnosť 50 % sumy vložného pri pasívnej účasti a plnú sumu (100 %) vložného pri aktívnej účasti (prihlásený poster alebo prednáška).

Vložné je potrebné uhradiť na účet:
Štátna pokladňa:              7000095785/8180
Špecifický symbol:            505610
Variabilný symbol:            112019
IBAN:                                 SK48 8180 0000 0070 0009 5785
SWIFT kód:                        SPSRSKBAXXX
Správa pre prijímateľa:      meno účastníka

Konferenčný poplatok zahŕňa USB kľúč so zborníkom abstraktov, propagačné materiály, občerstvenie cez prestávky a večerný raut.

Účastníci konferencie majú počas jej trvania bezplatný vstup do expozícií Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici.

Pokiaľ budete chcieť vystaviť faktúru na účastnícky poplatok (daňový doklad), nezabudnite v prihláške uviesť názov organizácie, adresu organizácie, IČO, DIČ, bankové spojenie - číslo účtu v tvare IBAN.

=