RSS RSS

Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch

Číslo projektu:APVV-15-0292 Doba riešenia projektu:1. Júl 2016 - 30. Jún 2020
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

Antropické zmeny prostredia v banskoštiavnickej banskej oblasti počas posledných 250 rokov: paleolimnologická rekonštrukcia ...

Číslo projektu:VEGA 1/0664/15 Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

Dynamika krajinnej štruktúry, diverzity fytocenóz a indikácia rozptylu slnečnej energie vo vybraných ekosystémoch Národného parku Malá Fatra

Číslo projektu:VEGA 1/0255/14 Doba riešenia projektu:1. Január 2014 - 31. December 2016
Vedúci projektu FPV:Ing. Peter Sabo, CSc.

Genetická ekológia antibiotickej rezistencie: výskyt rezistencie, gény a ich šírenie v populáciách voľne žijúcich živočíchov

Číslo projektu:VEGA 2/0087/14 Doba riešenia projektu:1. Január 2014 - 31. December 2016
Vedúci projektu FPV:doc. PaedDr. Valerián Franc, CSc.

Turistická návštevnosť ako faktor ovplyvňujúci diverzitu organizmov v chránenom území

Číslo projektu:VEGA 1/0411/14 Doba riešenia projektu:1. Január 2014 - 31. December 2016
Vedúci projektu FPV:Ing. et MSc. Juraj Švajda, PhD.

Multimediálna a interaktívna elektronická učebnica zo štruktúrnej botaniky a mykológie a jej využitie vo výučbe.

Číslo projektu:KEGA 022UMB-4/2013 Doba riešenia projektu:1. September 2013 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD.

Manažment, obnova a diverzita travinno-bylinnej vegetácie

Číslo projektu:VEGA 2/0099/13 Doba riešenia projektu:1. Január 2013 - 31. December 2016
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

Biodiverzita malých vodných biotopov: rovnobežky, rôznobežky alebo mimobežky?

Číslo projektu:APVV-0059-11 Doba riešenia projektu:1. Júl 2012 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:Ing. Ladislav Hamerlík, PhD.

Postglaciálny vývoj prostredia v Tatrách: multidsciplinárna paleoekologická štúdia subalpínskeho jazera

Číslo projektu:VEGA 1/0180/12 Doba riešenia projektu:1. Január 2012 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

Súbor troch vysokoškolských učebníc (Manažment CHÚ, Manažment chránených druhov živočíchov, Manažment chránených druhov rastlín)

Číslo projektu:KEGA 001UMB-4/2012 Doba riešenia projektu:1. Január 2012 - 31. December 2013
Vedúci projektu FPV:Ing. MSc. Juraj Švajda, PhD.