Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Dynamika krajinnej štruktúry, diverzity fytocenóz a indikácia rozptylu slnečnej energie vo vybraných ekosystémoch Národného parku Malá Fatra

Zmena krajinnej štuktúry Národného parku Malá Fatra v časovom rade 18. až začiatok 21. storočia zahrňuje kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie využívania územiea na základe mapy sekundárnej sukcesie, vytvorenej v prostredí softvérových programov. Zmena krajinnej štruktúry výrazne vplýva na charakteristický vzhľad krajiny a na diverzitu fytocenóz v čase. Hodnotenie zmeny biodiverzity fytocenóz je založené na indikačnej hodnote ekologických skupín druhov podľa Ellenberga a synantropizácie vegetácie podľa Jurka Porovnané budú štatistické hodnoty ekologických skupín druhov vo fytocenologických zápisoch stacionárnych plôch z rokov 1973-1975 s hodnotami terajších zápisov.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela