Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Manažment, obnova a diverzita travinno-bylinnej vegetácie

Cieľom projektu je vyhodnotiť zmeny floristického zloženia travinno-bylinnej vegetácie a relevantných environmentálnych a ekologických faktorov, ku ktorým dochádza v dôsledku zmien v spôsobe využívania krajiny. Súčasne s vyhodnotením východiskového stavu a sledovaním vegetačných zmien v čase sa bude pomocou terénnych experimentov testovať vplyv manažmentových zásahov na zloženie a vývoj vegetácie vybraných rastlinných spoločenstiev. Výsledky experimentov umožnia navrhnúť optimálny manažmentový režim na obnovu druhového zloženia daného vegetačného typu s možnosťou využitia v krajinno-ekologickom plánovaní a v ochranárskej praxi.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela