Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Turistická návštevnosť ako faktor ovplyvňujúci diverzitu organizmov v chránenom území

Projekt je zameraný na pomenovanie vplyvu turistickej návštevnosti na vysokohorské organizmy v prostredí Tatranského národného parku a stanovenie miery impaktu na lokálne ekosystémy v makro a mikrobiologickej rovine. V súčasnosti sa ukazuje ako nutnosť pre správne a cielené manažovanie chráneného územia poznať mieru a parameter vplyvu negatívneho faktora, ktorý môže narúšať ekologické vzťahy medzi organizmami. Komparatívnou štúdiou modelových lokalít (dolinové celky) stanovímen únosnú mieru pešej turistiky na prírodné rezervácie.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela