Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Študijný program "Environmentálna chémia"

Študijný program Environmentálna chémia je možné študovať ako dennou tak aj externou formou štúdia. Štúdium je akreditované iba na bakalárskom stupni.


ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Environmentálna chémia – 1. stupeň VŠ štúdia (Bc.)

Garant študijného programu:

doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Miroslav.Medved@umb.sk
Miestnosť:F207 
Telefónne číslo:048 446 7207
Štvrtok: 14:00 - 16:00

Profil absolventa

Absolventi tohto študijného programu nájdu široké uplatnenie u orgánov štátnej správy životného prostredia, v priemyselných závodoch, čistiarňach odpadových vôd, výskumných ústavoch chemických a hygienicko-epidemiologických, aj v školstve.
Absolvent 1. stupňa (Bc.) je schopný samostatne pracovať v oblasti chemickej analýzy, riešiť čiastkové problémy na úseku ochrany životného prostredia, najmä v oblasti odpadového hospodárstva, podieľať sa na zavádzaní environmentálnych princípov riadenia a ekologického využívania prírodných zdrojov.


Spolupracujúce organizácie pri zabezpečení praktických cvičení

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica
Slovenský hydrometeorologický ústav, Banská Bystrica
Geologický ústav SAV, Banská Bystrica
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Banská Bystrica
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Povodie Hrona Banská Bystrica


Študijný poradca:

Mgr. Barbora Tirčová, PhD. |
Meno:Mgr. Barbora Tirčová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca pre Forenznú a kriminalistickú chémiu, Katedrový koordinátor v rámci programu Erasmus+ 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:barbora.tircova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7211
Štvrtok: 13:00 - 15:00, Piatok: 11:00 - 13:00