Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Porovnanie kontaminácie krajinných zložiek v dôsledku historickej ťažby Cu-ložísk v okolí Banskej Bystrice

Výsledky mineralogického, pedologického, hydrologického, hydrogeologického, geochemického a mikrobiologického výskumu umožnia vytvorenie objektívneho obrazu priestorovej distribúcie ťažkých kovov a toxických prvkov, o dynamike a smere ich migrácie. Následne sa porovnajú výsledky z Ľubietovej, Španej Doliny a Starých Hôr. Výsledkom vedeckého výskumu bude návrh optimálneho a vyváženého riešenia remediácie krajiny: technogénnych sedimentov haldových polí, pôdy, vody a rastlinstva v regióne kontaminovanom banskou činnosťou. Odporúčania budú vypracované s prihliadnutím na typické črty baníckej krajiny tak, aby zohľadňovali environmentálne, banícko-historické i ekonomické aspekty.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela