RSS RSS print

Pokyny pre autorov

Cieľom časopisu je publikovanie vedeckých a vedecko-populárnych štúdií, vedeckých správ a statí, diskusných príspevkov, spoločenských správ, recenzií, bibliografie a rôznych informácií zameraných na geografickú teóriu a prax.

Odovzdávanie rukopisov:

Príspevky je potrebné odovzdať v zodpovedajúcej pravopisnej a štylistickej úprave v slovenskom jazyku, prípadne v niektorom inom  jazyku, do 30. apríla a 30. septembra príslušného roka. Príspevky sa odovzdávajú v jednom výtlačku, s jednou sadou príloh (fotografie, mapy, obrázky a pod.). Poplatok za publikovanie príspevku je 17,- EUR, sumu poslať na číslo účtu: 7000095785/8180 š.p., variabilný symbol 8/08/09. Do účelu platby prosíme uviesť meno autora, za ktorého je suma uhradená.

Príspevok je tiež potrebné zaslať v elektronickej podobe na diskete, CD nosiči alebo elektronickou poštou. Vedeckú hodnotu príspevku posúdi recenzent, ktorý musí byť z iného pracoviska. Príspevky sa posielajú  už posúdené s priloženým posudkom recenzenta v tlačenej a elektronickej podobe. Príslušný formulár pre recenzenta je umiestnený na www. stránke Katedry geografie a krajinnej ekológie FPV UMB, prípadne Vám ho na požiadanie doručí redakcia. Nevyžiadané rukopisy a prílohy sa autorom nevracajú.

 

Členenie a usporiadanie rukopisu príspevku:

Názov práce: stručný a výstižný (max. 15 slov, typ písma Times New Roman s veľkosťou 12 bodov, tučné, veľké, vystrediť) pod slovenským názvom (prípadne v jazyku štúdie) sa uvedie jeho anglický preklad. Anglická verzia názvu sa píše typom písma Times New Roman s veľkosťou 12 bodov, veľké, vystrediť).

Meno a priezvisko autora (autorov): bez titulov, typ písma Times New Roman s veľkosťou 12 bodov, tučné,  vystrediť).

Abstract: v anglickom jazyku rozsah do 150 slov, typ písma Times New Roman s veľkosťou 12 bodov, nadpis tučným písmom.

Key words: v anglickom jazyku od 5 do 10 slov, typ písma Times New Roman s veľkosťou 12 bodov, nadpis tučným písmom.

Textová časť: Text musí byť spracovaný v textovom editore MS Word, formát stránky A4, okraje 2,5 cm, typ písma Times New Roman s veľkosťou 12 bodov, riadkovanie 1,5, prvý riadok odstavcov odsadený 1 cm,  strany nečíslovať. Obrázky, mapy, grafy, tabuľky a pod. sa umiestňujú priamo do textu. Na ich označenie sa použije príslušná skratka (napr. Obr. 1., Obr. 2.,.... Mapa 1., Mapa 2.,....Graf 1., Graf 2.,... Tab. 1., Tab. 2., Schéma 1., Schéma 2. a pod.). Mapy musia byť spracované v súboroch jpg, tif, bmp. Na odlíšenie častí textu, ktoré chce autor vyznačiť sa používa kurzíva alebo tučné písmo.

Hlavný text príspevku sa člení: úvod, cieľ a metodika, vlastný text, diskusia, záver a literatúra.

Prílohy umiestnené v texte: musia mať vysvetľujúce legendy, musia byť priebežne číslované s odkazmi v texte.

Literatúra (citácie): Súpis prameňov obsahuje len tie, ktoré sa vzťahujú k odkazom v texte podľa nasledovných príkladov ako ich schválila redakčná rada časopisu. Meno autora/ov sa uvádza kapitálkami aj v textovej časti aj v zozname literatúry. Typ písma Times New Roman s veľkosťou 12 bodov.

  • v texte: podľa Laciku (Lacika 1997), (Ivanička 1983)
  • zoznam literatúry usporiadaný abecedne:

        Lacika, J. (1997): Geomorfológia. TU Zvolen, s. 173.

        Ivanička, K. (1983): Základy teórie a metodológie socioekonomickej geografie. SPN Bratislava, s.        

       432.

    Plesník, P. (1999): Vplyv orografie a reliéfu na vegetáciu Slovenska. In Geografický časopis,     ročník 51, č. 4, s. 373 – 384.

    Paulov, J. & Žigrai, F. (2000): Globalizácia a regionalizácia v kontexte transformačného procesu stredoeurópskych krajín. In Drgoňa, V. (Ed.), Geografické informácie Nr. 7, FPV UKF v Nitre, s. 9 – 24.

Adresa autora (autorov): uvádza sa s titulmi, telefón, e-mail, ak sú autori z viacerých pracovísk – uvádzajú sa adresy všetkých pracovísk

Meno recenzenta (pokiaľ s jeho uvedením recenzent súhlasí): uvádza sa s titulmi a adresou pracoviska.

Posielanie príspevkov:

Práce zasielajte na adresu redakcie časopisu: Katedra geografie a krajinnej ekológie, FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica. tel. 048/446 7301, fax. 048/446 700, e-mial: geografia@fpv.umb.sk.

Názov štúdie:

stručný a výstižný (max. 15 slov, písmo tučné, veľké, vystrediť) pod slovenským názvom (prípadne v jazyku štúdie) sa uvedie jeho anglický preklad (prípadne v inom svetovom jazyku)

Meno a priezvisko autora (autorov):

bez titulov, vystrediť

Abstract:

v anglickom jazyku rozsah do 150 slov (prípadne v inom svetovom jazyku)

 

Key words:

v anglickom jazyku od 5 do 10 slov (prípadne v inom svetovom jazyku)

Hlavný text príspevku:

úvod, cieľ a metodika, vlastný text, diskusia, záver a literatúra

Prílohy umiestnené v texte:

musia mať vysvetľujúce legendy (v slovenskom jazyku, prípadne v jazyku štúdie a v anglickom jazyku), prípadne v inom svetovom jazyku, musia byť priebežne číslované s odkazmi v texte.

Literatúra (citácie):

Súpis prameňov obsahuje len tie, ktoré sa vzťahujú k odkazom v texte podľa normy schválenej redakčnou radou časopisu.

Adresa autora (autorov):

uvádza sa s titulmi, ak sú autori z viacerých pracovísk – uvádzajú sa adresy všetkých pracovísk, telefón, e-mail.

Meno recenzenta  (pokiaľ s jeho uvedením recenzent súhlasí):

uvádza sa s titulmi a adresou pracoviska.

=