RSS RSS print

Katedrová knižnica

Odborná katedrová knižnica má vyše 2000 titulov. V prípade prezenčných výpožičiek je pre študentov prístup do knižnice možný v dohodnutom čase a po súhlase príslušného pedagóga. V pravidelných časových intervaloch sa konajú informačné hodiny katedrovej knižnice o akvizícii nových titulov. Pre učiteľov a študentov sa poskytuje časopisecká literatúra domácej aj zahraničnej proveniencie (Geografia, Geografické rozhledy, Folia geographica, Acta Universitatis Cominianae Geographica, Geografické informácie, Czasopismo geograficzne, Przeglad geograficzny, Ekológia, Životné prostredie, Ochrana prírody, Enviromagazín, Meteorologický časopis a i.).

=