Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Nový študijný program Geopotenciál regiónov

Na Katedre geografie a geológie sa pripravuje nový bakalársky študijný program GEOPOTENCIÁL REGIÓNOV. Po ukončení tohto bakalárskeho štúdia sa môže študent zamerať buď na štúdium geológie alebo geografie a to v dvoch magisterských študijných programoch - Geografia a rozvoj regiónov a Aplikovaná geológia.

ŠP geopotenciál regiónov zohľadňuje najnovšie trendy požiadaviek praxe z geovedných odborov. Okrem teoretických znalostí získajú študenti aj praktické vedomosti pri terénnych prácach a laboratórnych cvičeniach. Absolventi tiež získajú základné aplikované znalosti z chémie a z príbuzných odborov. Na doplnení výučby sa budú podieľať aj odborníci z praxe (Ústav vied o Zemi SAV v Banskej Bystrici, SAŽP, ŠOP, VÚPOP, SHMÚ, Topografický ústav), čo umožní lepšie uplatnenie na trhu práce, príp. pokračovanie na magisterskom stupni štúdia v príbuzných odboroch.

Zaradenie a nadväznosť predmetov hlavného študijného odboru 1201 geológia a vedľajšieho študijného odboru 1316 geografia umožňuje získať základné znalosti o procesoch prebiehajúcich v kontaktnej zóne zemskej kôry a povrchu. Endogénne procesy sú hlavne predmetom štúdia geológie, exogénne procesy a ich vzájomná interakcia s antropogénnou činnosťou sú predmetom štúdia geografie.

Študijný plán sa skladá z predmetov s rôznymi organizačnými formami výučby. Študenti získajú teoretické vedomosti (základy geológie, historická geológia, regionálna geológia, nerastné suroviny, fyzická a humánna geografia, regionálna geografia), praktické skúsenosti v teréne a v laboratóriu (terénne cvičenia, laboratórne cvičenia, kartografia a topografia, metódy terénneho geologického výskumu, morfogeografia). Na pochopenie príčinných súvislostí sú zaradené ďalšie predmety (klimatológia a hydrológia, pedológia, ochrana prírody a krajiny, geografické syntézy, dynamika kultúrnej krajiny). Potrebné znalosti pri interpretácii geovedných údajov získajú študenti na ďalších predmetoch (geografické informačné systémy, základy IKT a 3D modelovanie). Zlepšenie jazykových znalostí študentov umožní predmet Geoscience seminar. Takto koncipovaná skladba predmetov umožní uplatnenie absolventov na trhu práce a príp. pokračovanie na magisterskom stupni štúdia v príbuzných odboroch.

 

Profil absolventa

Absolvent ovláda moderné teoretické a metodologické poznatky z oblasti výskumu Zeme. Zároveň má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí geológie a geografie. Slúžia mu ako základ pre uskutočňovanie ďalšieho výskumu a vytvárania nových poznatkov v oblasti svojej špecializácie. Pozná zásady vedeckej práce, vedeckého formulovania problému, etickú a spoločenskú stránku vedeckej práce. Ovláda geografické informačné systémy, diaľkový prieskum Zeme, 3D modelovanie a ďalšie moderné metódy výskumu a interpretácie údajov. Získané poznatky vie tvorivo a samostatne aplikovať v riešení problémov geovedného výskumu alebo v praxi. Po skončení štúdia má uplatnenie v inštitúciách štátnej a komunálnej správy a v súkromnom sektore. Je schopný pokračovať v magisterskom stupni štúdia geologických alebo geografických študijných programov.

Teoretické vedomosti

Absolvent ŠP geopotenciál regiónov:

 • disponuje základnými prierezovými vedomosťami v oblasti študijného odboru vrátane problematiky kľúčových tematických oblastí vied o Zemi,
  • ovláda základné princípy, pojmy, teórie, koncepty a fakty z oblasti svojej špecializácie,
  • má schopnosti hodnotiť základné javy, vykonávať terénny a kamerálny výskum, mapovanie a zber dát, realizovať laboratórne práce, pracovať s tematickými databázami, aplikovať základné geopriestorové technológie a vytvárať tematické mapy v špecializovanom softvérovom prostredí.

Praktické schopnosti

Absolvent ŠP geopotenciál regiónov získa schopnosť:

 • realizovať odborné práce, samostatne alebo v tíme riešiť problémy v oblasti svojej špecializácie, navrhovať riešenia a presadzovať rozhodnutia,
 • využívať široké spektrum metód a nástrojov na získavanie, analýzu, interpretáciu a prezentáciu geopriestorových dát a výsledkov výskumu,
 • viesť dokumentáciu a vypracovávať  rešeršné podklady pre syntetizujúce odborné posúdenia a štúdie.

Doplňujúce vedomosti a schopnosti absolventa

Absolvent ŠP geopotenciál regiónov je schopný:

 • pracovať efektívne ako člen vývojového tímu,
 • porozumieť a vysvetliť príčinné súvislosti skúmaného problému,
 • organizovať si vlastný profesijný i osobný rast, 
 • udržiavať kontakt s aktuálnym  vývojom v oblasti geovied,
 • používať moderné informačné technológie.