Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Pracovná ponuka v Maďarsku

Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium v Békešskej Čabe (Maďarsko) informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnej pozícii učiteľ/učiteľka telesnej výchovy (najlepšie v kombinácii s predmetom geografia) na určitú dobu 3 rokov (s možnosťou predĺženia) na jednojazyčné vyučovanie v slovenskom jazyku (znalosť maďarského jazyka nie je potrebná).

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

–        VŠ II. stupňa v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v platnom znení v požadovanom študijnom odbore

–        bezúhonnosť

–        zdravotná spôsobilosť

 

Iné kritériá a požiadavky:

–        osobnostné a morálne predpoklady

–        flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

 

Platové a ďalšie podmienky:

Plat bude určený dohodou podľa platných predpisov z maďarskej strany (minimálne 830 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov). Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi v prípade potreby ubytovanie v služobnom byte v školskej budove s mesačnou platbou 15 € vrátane režijných poplatkov.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o vzdelaní
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania

 

Predpokladaný termín nástupu: 1. september 2019

 

Termín podania žiadosti: do 30. apríla 2019

 

Adresa: Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium, Dedinszky Gyula utca 1, 5 600 Békešská Čaba. Žiadosť je možné podať e-mailom na adresu: pecsenya@szlovak-bcs.sulinet.hu

 

Kontaktovaní budú iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.