Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Študijný odbor Geológia

Študijný program Aplikovaná geológia je možné študovať v dvoch stupňoch štúdia. Prvý stupeň, bakalársky, je ponúkaný len v dennej forme a štúdium trvá 3 roky. Druhý stupeň, magisterský, je ponúkaný ako v dennej (2 roky), tak aj v externej forme (3 roky).


Študijný program Aplikovaná geológia – bakalársky stupeň (Bc.)

Garant študijného programu:

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. |
Meno:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Jan.Spisiak@umb.sk
Miestnosť:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7244
Streda: 10:00 - 12:00

Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho štúdia získa základné odborné vedomosti zo všeobecnej geológie, všeobecnej a systematickej mineralógie, všeobecnej a systematickej paleontológie, historickej a stratigrafickej geológie, štruktúrnej geológie, petrografie magmatických a sedimentárnych hornín, sedimentológie,  geochémie a ložísk nerastných surovín,  hydrogeológie a environmentálnej geológie. Absolvent štúdia okrem znalostí z geológie ovláda aj základy širokého spektra príbuzných odborov (ekológia, geografia a pod). Absolvent bakalárskeho štúdia môže pracovať aj pri digitalizácii a grafickom vyhodnotení geologických údajov v inštitúciách štátnej správy, samosprávy, múzeách, v environmentálne založených spoločnostiach štátneho aj súkromného sektoru. Absolvent bude pripravený pokračovať v nadväzujúcom magisterskom štúdiu geológie a príbuzných odborov.

Študijný program Aplikovaná geológia – magisterský stupeň (Mgr.)

Garant študijného programu:

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. |
Meno:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Jan.Spisiak@umb.sk
Miestnosť:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7244
Streda: 10:00 - 12:00
doc. RNDr. Stanislav Jeleň , CSc. |
Meno:doc. RNDr. Stanislav Jeleň , CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Stanislav.Jelen@umb.sk
Miestnosť:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7254
Streda: 09:00 - 11:00

Profil absolventa

Absolvent štúdia dobre ovláda teoretické, ale aj praktické základy geológie, a rozumie procesom prebiehajúcim v litosfére. Pozná praktické postupy v aplikovaných geologických odboroch a ovláda základy širokého spektra príbuzných odborov (GIS, pedológia, antropogénne záťaže, ekológia, geografia, a pod.). Získa teoretické, ale aj praktické vedomosti o najmodernejších metódach výskumu hornín a minerálov, čo mu umožní širšie uplatnenie na trhu práce. Absolvent magisterského štúdia môže pracovať aj pri digitalizácii a grafickom vyhodnotení geologických údajov v inštitúciách štátnej správy, samosprávy, múzeách, ale aj v environmentálne založených spoločnostiach štátneho a súkromného sektoru. Po skončení magisterského štúdia bude absolvent pripravený pokračovať v nadväzujúcom doktorandskom štúdiu geológie a príbuzných odborov na domácich aj zahraničných univerzitách.

Študijný odbor GEOCHÉMIA

Doktorandský študijný program Geochémia je možné študovať v dennej (3 roky) aj externej forme (4 roky).

Profil absolventa

Absolvent doktorandského štúdia ovláda vedecké metódy výskumu v geochémii i príbuzných geologických odboroch, vrátane najnovších konceptov, princípov a techník zameraných na základný a aplikovaný výskum, v obidvoch oblastiach geochémie (endogénna a exogénna - environmentálna geochémia). Zvláda metodické postupy získavania dát v laboratóriu aj v teréne a dokáže ich spracovať modernými štatistickými metódami a prípadne aj  nástrojmi GIS. Má potrebné zručnosti na prácu v modernom laboratóriu. Absolvent ovláda všetky metódy geochemického výskumu so zameraním na interakciu abiotickej a biotickej zložky životného prostredia. Absolvent má uplatnenie vo vedecko-výskumných pracoviskách geologického zamerania, ale aj pracoviskách zameraných na štúdium problematiky životného prostredia ako sú napr. univerzity, výskumné organizácie, geochemické  a analytické laboratóriá zamerané na analýzu geologických a environmentálnych vzoriek. Veľká možnosť uplatnenia absolventa, vzhľadom na jeho široké spektrum poznania, je aj v komerčných firmách, napr. pri vyhľadávaní a kontrole vodných zdrojov, ložísk nerastných surovín, konzultačnej a expertíznej činnosti geologického a environmentálneho zamerania a pod.

Študijná poradkyňa všetkých troch stupňov štúdia:

Mgr. Viera Šimonová, PhD. |
Meno:Mgr. Viera Šimonová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupkyňa vedúceho katedry, Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Viera.Simonova@umb.sk
Miestnosť:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7246
Pondelok: 13:00 - 16:00, Štvrtok: 14:00 - 16:00