Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Študijný odbor Geológia

Študijný program Aplikovaná geológia je možné študovať v dvoch stupňoch štúdia. Prvý stupeň, bakalársky, je ponúkaný len v dennej forme a štúdium trvá 3 roky. Druhý stupeň, magisterský, je ponúkaný ako v dennej (2 roky), tak aj v externej forme (3 roky). Okrem ŠP Aplikovaná geológia je možné v bakalárskom stupňi študovať aj ŠP Geopotenciál regiónov a v magisterskom stupni pokračovať buď na ŠP Aplikovaná geológia (Mgr.) alebo ŠP Geografia a rozvoj regiónov (Mgr.). Doktorandské štúdium je ponúkané v ŠP Geochémia.


Študijný program Aplikovaná geológia – bakalársky stupeň (Bc.)

Garant študijného programu:

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. |
Meno:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Jan.Spisiak@umb.sk
Miestnosť:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7244
Streda: 10:00 - 12:00

Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho štúdia získa základné odborné vedomosti zo všeobecnej geológie, všeobecnej a systematickej mineralógie, všeobecnej a systematickej paleontológie, historickej a stratigrafickej geológie, štruktúrnej geológie, petrografie magmatických a sedimentárnych hornín, sedimentológie,  geochémie a ložísk nerastných surovín,  hydrogeológie a environmentálnej geológie. Absolvent štúdia okrem znalostí z geológie ovláda aj základy širokého spektra príbuzných odborov (ekológia, geografia a pod). Absolvent bakalárskeho štúdia môže pracovať aj pri digitalizácii a grafickom vyhodnotení geologických údajov v inštitúciách štátnej správy, samosprávy, múzeách, v environmentálne založených spoločnostiach štátneho aj súkromného sektoru. Absolvent bude pripravený pokračovať v nadväzujúcom magisterskom štúdiu geológie a príbuzných odborov.

Študijný program Geopotenciál regiónov - bakalársky stupeň (Bc.)

Garant študijného programu:

doc. Štefan Ferenc, PhD. |
Meno:doc. Štefan Ferenc, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:stefan.ferenc@umb.sk
Miestnosť:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7253
Pondelok: 09:00 - 10:30, Utorok: 08:00 - 10:30

Profil absolventa

Absolvent ovláda moderné teoretické a metodologické poznatky z oblasti výskumu Zeme. Zároveň má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí geológie a geografie. Slúžia mu ako základ pre uskutočňovanie ďalšieho výskumu a vytvárania nových poznatkov v oblasti svojej špecializácie. Pozná zásady vedeckej práce, vedeckého formulovania problému, etickú a spoločenskú stránku vedeckej práce. Ovláda geografické informačné systémy, diaľkový prieskum Zeme, 3D modelovanie a ďalšie moderné metódy výskumu a interpretácie údajov. Získané poznatky vie tvorivo a samostatne aplikovať v riešení problémov geovedného výskumu alebo v praxi. Po skončení štúdia má uplatnenie v inštitúciách štátnej a komunálnej správy a v súkromnom sektore. Je schopný pokračovať v magisterskom stupni štúdia geologických alebo geografických študijných programov.

Teoretické vedomosti

Absolvent ŠP geopotenciál regiónov:

  • disponuje základnými prierezovými vedomosťami v oblasti študijného odboru vrátane problematiky kľúčových tematických oblastí vied o Zemi,
    • ovláda základné princípy, pojmy, teórie, koncepty a fakty z oblasti svojej špecializácie,
    • má schopnosti hodnotiť základné javy, vykonávať terénny a kamerálny výskum, mapovanie a zber dát, realizovať laboratórne práce, pracovať s tematickými databázami, aplikovať základné geopriestorové technológie a vytvárať tematické mapy v špecializovanom softvérovom prostredí.

 

Študijný program Aplikovaná geológia – magisterský stupeň (Mgr.)

Garant študijného programu:

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. |
Meno:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Jan.Spisiak@umb.sk
Miestnosť:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7244
Streda: 10:00 - 12:00
doc. RNDr. Stanislav Jeleň , CSc. |
Meno:doc. RNDr. Stanislav Jeleň , CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Stanislav.Jelen@umb.sk
Miestnosť:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7254
Streda: 09:00 - 11:00

Profil absolventa

Absolvent štúdia dobre ovláda teoretické, ale aj praktické základy geológie, a rozumie procesom prebiehajúcim v litosfére. Pozná praktické postupy v aplikovaných geologických odboroch a ovláda základy širokého spektra príbuzných odborov (GIS, pedológia, antropogénne záťaže, ekológia, geografia, a pod.). Získa teoretické, ale aj praktické vedomosti o najmodernejších metódach výskumu hornín a minerálov, čo mu umožní širšie uplatnenie na trhu práce. Absolvent magisterského štúdia môže pracovať aj pri digitalizácii a grafickom vyhodnotení geologických údajov v inštitúciách štátnej správy, samosprávy, múzeách, ale aj v environmentálne založených spoločnostiach štátneho a súkromného sektoru. Po skončení magisterského štúdia bude absolvent pripravený pokračovať v nadväzujúcom doktorandskom štúdiu geológie a príbuzných odborov na domácich aj zahraničných univerzitách.

Študijný odbor GEOCHÉMIA

Doktorandský študijný program Geochémia je možné študovať v dennej (3 roky) aj externej forme (4 roky).

Profil absolventa

Absolvent doktorandského štúdia ovláda vedecké metódy výskumu v geochémii i príbuzných geologických odboroch, vrátane najnovších konceptov, princípov a techník zameraných na základný a aplikovaný výskum, v obidvoch oblastiach geochémie (endogénna a exogénna - environmentálna geochémia). Zvláda metodické postupy získavania dát v laboratóriu aj v teréne a dokáže ich spracovať modernými štatistickými metódami a prípadne aj  nástrojmi GIS. Má potrebné zručnosti na prácu v modernom laboratóriu. Absolvent ovláda všetky metódy geochemického výskumu so zameraním na interakciu abiotickej a biotickej zložky životného prostredia. Absolvent má uplatnenie vo vedecko-výskumných pracoviskách geologického zamerania, ale aj pracoviskách zameraných na štúdium problematiky životného prostredia ako sú napr. univerzity, výskumné organizácie, geochemické  a analytické laboratóriá zamerané na analýzu geologických a environmentálnych vzoriek. Veľká možnosť uplatnenia absolventa, vzhľadom na jeho široké spektrum poznania, je aj v komerčných firmách, napr. pri vyhľadávaní a kontrole vodných zdrojov, ložísk nerastných surovín, konzultačnej a expertíznej činnosti geologického a environmentálneho zamerania a pod.

Študijná poradkyňa všetkých troch stupňov štúdia:

Mgr. Viera Šimonová, PhD. |
Meno:Mgr. Viera Šimonová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupkyňa vedúceho katedry, Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Viera.Simonova@umb.sk
Miestnosť:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7246
Pondelok: 13:00 - 16:00, Štvrtok: 14:00 - 16:00

Odporúčaný študijný plán

Aplikovaná geológia Bc.    Geopotenciál regiónov Bc.   Aplikovaná geológia Mgr.   
Geochémia PhD. 

Informačné listy predmetov

Aplikovaná geológia Bc.    Geopotenciál regiónov Bc.   Aplikovaná geológia Mgr.     
Geochémia PhD. 


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela