RSS RSS print

Terénne cvičenia a exkurzie

Katedra každoročne organizuje v rámci povinných a povinne voliteľných predmetov terénne cvičenia na Slovensku aj v zahraničí. Sú považované za kľúčovú súčasť výučby všetkých študijných programov. V rôznych regiónoch Slovenska je formou odborného výkladu priamo v teréne študentom objasnená vybraná problematika z oblastí fyzickej, humánnej a regionálnej geografie a geológie. Exkurzie v zahraničí sú zamerané na poznávanie krajinných typov, ktoré sa na území Slovenska nevyskytujú (stepy, morské pobrežia, vysoké pohoria i rôzne urbánne štruktúry a ekonomické špecifiká).