RSS RSS print

Prijímacie skúšky

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Prijímacia skúška na bakalársky stupeň štúdia v dennej aj externej forme štúdia v akademickom roku 2014/2015 sa uskutoční nasledovne:

 1. Na študijné programy FPV UMB môžu byť prihlásení uchádzači na základe návrhu garanta študijného programu prijatí bez prijímacích skúšok v prípade, ak počet prihlásených na študijný program nepresiahne plánovaný počet. Základnou podmienkou ich prijatia bude úspešné ukončenie strednej školy vykonaním maturitnej skúšky.
 2. V prípade, ak počet prihlásených uchádzačov na daný študijný program výrazne nepresiahne kapacitné možnosti fakulty môžu byť prihlásení uchádzači na základe návrhu garanta študijného programu prijatí na štúdium bez prijímacej skúšky podľa kritérií:
  • úspešné maturitné skúšky z profilových predmetov,
  • z absolvovaných profilových predmetov pre daný študijný program nesmú mať uchádzači ani na jednom zo sledovaných vysvedčení na strednej škole horšie hodnotenie ako 2 (chválitebný) alebo,
  • úspešnosť pri riešení krajských alebo celoštátnych kôl stredoškolských olympiád a účasť v stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) alebo v celoštátnych kolách súťaží v príslušných alebo príbuzných predmetoch.
 3. V prípade, ak počet prihlásených uchádzačov na daný študijný program presiahne plánované kapacitné možnosti fakulty, výber uchádzačov sa uskutoční v dvoch kolách. V prvom kole budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok podľa podmienok uvedených v bode 2. V druhom kole budú uchádzači prijatí na základe výsledkov prijímacej skúšky (písomných testov).

Písomné testy sa budú písať:

 • z geografie v rozsahu gymnaziálneho učiva na štúdium učiteľstva geografie, geografie a krajinnej ekológie,
 • z geografie a chémie v rozsahu gymnaziálneho učiva na štúdium aplikovanej geológie,
 • z cudzích jazykov v rozsahu gymnaziálneho učiva na štúdium učiteľstva anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka v kombinácii s geografiou,
 • z histórie v rozsahu gymnaziálneho učiva na štúdium učiteľstva histórie v kombinácii s geografiou.

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Uchádzač o štúdium v magisterskom stupni štúdia pre akademický rok 2014/2015 musí mať ukončené vysokoškolské bakalárske štúdium v študijnom programe v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore ako je ten, na ktorý sa hlási.

Prijímacia skúška na magisterský stupeň štúdia v dennej aj externej forme štúdia v akademickom roku 2014/2015 sa uskutoční nasledovne:

 1. Na študijné programy FPV UMB môžu byť prihlásení uchádzači na základe návrhu garanta študijného programu prijatí bez prijímacích skúšok v prípade, ak počet prihlásených na študijný program nepresiahne plánovaný počet. Základnou podmienkou ich prijatia bude úspešné ukončenie vysokoškolského bakalárskeho štúdia.
 2. V prípade, ak počet prihlásených uchádzačov na daný študijný program výrazne nepresiahne kapacitné možnosti fakulty môžu byť prihlásení uchádzači na základe návrhu garanta študijného programu prijatí na štúdium bez prijímacej skúšky.
 3. V prípade, ak počet prihlásených uchádzačov na daný študijný program presiahne plánované kapacitné možnosti fakulty, výber uchádzačov sa uskutoční v dvoch kolách. V prvom kole môžu byť, na základe návrhu garanta študijného programu, niektorí uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok. V druhom kole budú uchádzači prijatí na základe výsledkov prijímacej skúšky (písomných testov).
 • z pedagogicko-psychologického základu a predmetov ŠP (aprobačných predmetov) v rozsahu vysokoškolského učiva prvého stupňa na štúdium učiteľstva biológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky.

Vyhodnotenie písomného testu na bakalárske a magisterské štúdium sa realizuje elektronicky. Približne hodinu po ukončení písomného testu budú výsledky prijímacej skúšky uverejnené na informačnom paneli v priestoroch fakulty a na druhý deň na internetovej stránke fakulty. Uchádzač má právo nahliadnuť do vyhodnoteného písomného testu a požiadať skúšobnú komisiu FPV UMB o vysvetlenie.
Podrobnejšie informácie o jednotlivých študijných programoch a prijímacích skúškach môže uchádzač nájsť na webovej stránke FPV UMB a na stránkach jednotlivých katedier.

=