RSS RSS print

Všeobecné údaje o prijímacom konaní

Termín podania prihlášky na bakalársky a magisterský stupeň štúdia dennej aj externej formy je do 20. marca 2015. Rozhoduje dátum poštovej pečiatky. Uchádzač si môže podať prihlášku na viac študijných programov, na každý z nich treba podať a zdokladovať novú prihlášku. Ústrižok o zaplatení treba priložiť ku každej prihláške. Bez potvrdenia o úhrade poplatku nebude prihláška uchádzača akceptovaná a bude vrátená.

Výška poplatku za prijímacie konanie na jeden študijný program vysokoškolského štúdia dennej aj externej formy je 35 € (v prípade zaslania aj elektronickej prihlášky 32 €).

V prípade, že si uchádzač podá na FPV UMB prihlášku na dva a viac študijných programov zaplatí poplatok 35 € za každý študijný program (v prípade zaslania aj elektronickej prihlášky 32 € za každý študijný program). Uchádzačom, ktorí neuspeli na prijímacích skúškach alebo sa ich nezúčastnili, sa poplatok nevracia. V prípade, že sa uchádzač nedostaví na prijímaciu skúšku zo závažných dôvodov, vráti sa mu časť poplatku na základe žiadosti, ktorá musí byť doručená na oddelenie pre pedagogickú činnosť FPV UMB do termínu konania prijímacích skúšok (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Tézy na prijímacie skúšky, v ktorých sa uvádza obsah požadovaného učiva, zašle uchádzačom oddelenie pre pedagogickú činnosť fakulty spolu s pozvánkou na prijímacie skúšky.

Uchádzačom, ktorí budú prijatí na štúdium bez prijímacích skúšok, zašle oddelenie pre pedagogickú činnosť po doručení maturitného vysvedčenia a vysvedčenia za štvrtý ročník stredoškolského štúdia (na Mgr. štúdium diplomu o ukončení Bc. štúdia, na PhD. štúdium diplomu o ukončení Mgr. prípadne Ing. štúdia) rozhodnutie o prijatí v súlade s § 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania uchádzačom, ktorí konajú prijímaciu skúšku je zasielané v súlade s § 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

=