RSS RSS print

Aplikovaná informatika Bc.

Uchádzači o štúdium na katedru informatiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela musia v stanovenom termíne poslať písomnú prihlášku o štúdium na študijne oddelenie, kde okrem iného vyznačia študijný odbor, na ktorý sa hlásia. Prijímacie skúšky sa uskutočnia v júnovom termíne, ktorý bude uchádzačom vopred písomne oznámený. Na katedre informatiky sa uskutočňujú prijímacie skúšky písomnou formou a sú anonymne a objektívne vyhodnocované. Rozhodnutie o uskutočnení opravného termínu prijímacích skúšok bude zverejnené až po riadnom termíne. Na prijímacích skúškach sú overované poznatky uchádzačov o štúdium z vybraných oblastí matematiky a informatiky v rozsahu učebných osnov pre gymnáziá.

Tematické okruhy pre prijímacie skúšky z informatiky

Číselné sústavy – desiatková, dvojková, šestnástková, osmičková, prevody medzi číselnými sústavami, aritmetické výpočty v dvojkovej sústave – sčítanie, násobenie.

Logické funkcie – matematická logika – množiny, výroky a operácie s nimi, základné logické funkcie (AND, OR, NOT, implikácia, ekvivalencia), tautológie.

Kombinatorika – variácie, variácie s opakovaním, kombinácie, kombinácie s opakovaním, permutácie.

Analytická geometria v rovine, vektorová algebra – zobrazenia (posunutie, otočenie, osová a stredová súmernosť), výpočet dĺžky úsečky, výpočet súradníc stredu úsečky, výpočet obsahov.

Základy informatiky (základné pojmy) – informácia, signál, bit, Byte (prevody jednotiek), DPI, hlavné časti osobného počítača, periférne zariadenia, pamäte počítača, pamäťové médiá, operačné systémy, softvér a jeho rozdelenie, etika a právo (freeware, shareware, multilicencia), riziká informačných technológií (počítačové infiltrácie, softvérové pirátstvo, detekovanie a prevencia) počítačové siete a internet (história, služby), informačné systémy, multimédiá.

Algoritmizácia – pojem algoritmu, vlastnosti algoritmov, zápis algoritmov (slovný, grafický - vývojové diagramy), základné riadiace štruktúry algoritmov (sekvencia, vetvenie, cyklus), etapy riešenia algoritmických problémov, význam vstupných a výstupných špecifikácií, overenie správnosti algoritmu, sledovanie výpočtu, časová zložitosť algoritmov.

Programovanie – konštanty a premenné, typy premenných, priraďovací príkaz, príkaz vetvenia, príkazy cyklu, práca s poľom, dvojrozmerné pole, práca s reťazcami znakov (Pozn.: požaduje sa programovací jazyk PASCAL alebo C alebo C++).

 

Zoznam odporúčanej literatúry pre jednotlivé oblasti

Číselné sústavy
KOLENIČKA, J., SUDOLSKÁ, M., TRAJTEĽ, Ľ.: Základy informatiky I, II. Banská Bystrica: Metodické centrum, 71s., 2000, ISBN 80-8041-348-7

Logické funkcie
POLÁK, J.: Přehled středoškolské matematiky. Praha : SPN, 1972, s. 9–16.
BUŠEK, I., BOČEK, L., CALDA, E.: Matematika pro gymnázia : Základní poznatky z matematiky. Praha : Prometheus, 1992, s. 136–150.

Kombinatorika
ODVÁRKO, O., BOŽEK, M., RYŠÁNKOVÁ, M., SMIDA, J.: Matematika pre 2. ročník gymnázia. Bratislava: SPN, 1985, s. 9–39
SMIDA, J., ŠEDIVÝ, J., LUKÁTŠOVÁ, J.,VOCELKA, J.: Matematika pre 1. ročník gymnázia. Bratislava: SPN, 1984, s. 40–57

Analytická geometria lineárnych útvarov, vektorová algebra
ŠEDIVÝ, J., BOCKO,V., BOČEK, L., MANNOVÁ,B., MÜLLEROVÁ,J., POLÁK, J., RIEČAN, B.: Matematika pre 3. ročník gymnázia. Bratislava: SPN, 1986, s. 73–214

Základy informatiky
KOLENIČKA, J., SUDOLSKÁ, M., TRAJTEĽ, Ľ.: Základy informatiky I, II. Banská Bystrica: Metodické centrum, 71s., 2000, ISBN 80-8041-348-7
KALAŠ, I. a kol.: Informatika pre SŠ. Bratislava: SPN, ISBN 80-08-03443-2

Algoritmizácia
BELLUŠOVÁ, M.: Informatika pre SŠ – Algoritmy s Pascalom. Bratislava: SPN, 2006, ISBN 80-08-03289-8
ŠEDIVÝ, J., BOCKO,V., BOČEK, L., MANNOVÁ,B., MÜLLEROVÁ,J., POLÁK, J., RIEČAN, B.: Matematika pre 3. ročník gymnázia. Bratislava: SPN, 1986, s. 8–39

Programovanie
HÁLA, T.: PASCAL pro střední školy. Brno: Computer Press, 1999, ISBN 80-7226-180-0
BLAHO, A.: Informatika pre SŠ – Programovanie v Delphi. Bratislava: SPN, 2006, ISBN 80-10-00421-9

Ďalšia literatúra

SLAVÍK, NOVÁK: Počítač jako pomocník učitele. Portál, 1997
KMOCH: Informatika a výpočetní technika pro střední školy. Praha, Computer Press, 1997
DRLÍK, P.: Informatika – počítače a komunikácia v počítačových sieťach. Chystáte sa na maturitu? Engima, 1999
TRAJTEĽ, Ľ., HORVÁTHOVÁ, D., SILÁDI, V., HURAJ, L., GAŠPERANOVÁ, A.: Základy Informatiky. STU Bratislava, 2000
ROUBAL: Informatika a výpočetní technika. Praha, Computer Press, 2000
HORÁK, J.: Hardware

=