Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Podpora Iniciatíve slovenských učiteľov

 

Naša katedra sa venuje výchove učiteľov matematiky základných a stredných škôl už vyše šesťdesiat rokov. So znepokojením sledujeme dlhodobý úpadok slovenského školstva na všetkých úrovniach a neochotu vládnych predstaviteľov urobiť efektívne kroky pre zvrátenie tohto trendu, ktorý hrozí výraznými negatívnymi dopadmi na budúcnosť našej krajiny.

Preto jednoznačne podporujeme požiadavky a aktivity Iniciatívy slovenských učiteľov a to aj menovite štrajk učiteľov, keďže sme presvedčení, že iné prostriedky boli vyčerpané a neviedli k snahe o účinné riešenie zo strany kompetentných predstaviteľov Slovenskej republiky.

V Banskej Bystrici dňa 26. januára 2016

Kolektív Katedry matematiky FPV UMB


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela