RSS RSS print

Matematická analýza - doktorandské štúdium

Študijný odbor  Matematická analýza
Študijný program  Matematická analýza
Stupeň vysokoškolského štúdia  tretí - PhD     
Štandardná dĺžka štúdia  4 roky (externé štúdium 5 rokov)
Garant  Prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.
Spolugaranti

 Doc. RNDr. Roman Hric, PhD.

 Doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.

Členovia odborovej komisie  členovia odborovej komisie
Profil absolventa

Absolvent doktorandského štúdia matematickej analýzy je schopný dosahovať pôvodné vedecké výsledky. Má široké teoretické vedomosti a prehľad o niektorých významných aplikáciách. Dokáže samostatne naštudovať z teoretického i praktického hľadiska náročné publikácie a efektívne ich využiť pri riešení teoretických i praktických problémov. Svoje výsledky, ako aj výsledky iných autorov je schopný prezentovať vedeckej komunite. Má pedagogické skúsenosti s vyučovaním na vysokej škole.

Absolvent je schopný zastávať miesto vysokoškolského učiteľa matematiky ako aj vedeckého a výskumného pracovníka v matematike. Má schopnosť nielen sledovať aktuálny vývoj vo svojom odbore, ale sa aj adaptovať na iné vedecké disciplíny, a to tak v matematike, ako aj v iných vedách používajúcich matematické metódy.

Odporúčaný študijný plán
=