RSS RSS print

Matematika - bakalárske štúdium

Študijný odbor  Matematika
Študijný program  Matematika
Stupeň vysokoškolského štúdia  prvý- Bc      
Štandardná dĺžka štúdia  3 roky
Garant  doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.
Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia bude mať osvojené základné teoretické poznatky z matematiky, ktoré mu umožnia dopĺňať si vzdelanie samoštúdiom podľa potrieb a zamerania jeho pracoviska. Popri štandardnej vysokoškolskej matematike (matematická analýza, algebra, analytická geometria, diskrétna matematika, teória pravdepodobnosti, numerické metódy a iné) sa kladie dôraz na teoretické poznatky využívané pri aplikáciách v iných odboroch a v praxi. Absolvent pozná základné matematicko-štatistické metódy a možnosti ich aplikácií v praxi. Naučí sa používať poznatky zo štatistiky na riešenie čiastkových úloh zberu a analýzy dát v základných štatistických modeloch. Absolvent si osvojí využívanie systému R na štatistické a numerické výpočty. Je pripravený na absolvovanie magisterského stupňa v matematike a príbuzných disciplínach a na uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu, vo verejnej správe a v súkromnom sektore.

Odporúčaný študijný plán
Informačné listy predmetov

 

 

          

     

 

=