RSS RSS print

Matematika v analýze dát a vo financiách - magisterské štúdium

Študijný odbor  Matematika
Študijný program  Matematika v analýze dát a vo financiách
Stupeň vysokoškolského štúdia  druhý- Mgr     
Štandardná dĺžka štúdia  2 roky
Garant  Prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.
Profil absolventa

Absolvent je odborníkom schopným využívať v praxi moderné metódy štatistiky, spracovania dát a finančnej matematiky.  Keďže má osvojené základné teoretické poznatky z matematiky a štatistiky, je schopný dopĺňať si vzdelanie samostatným štúdiom podľa potrieb a zamerania jeho pracoviska. Každý absolvent pozná základné matematicko-štatistické metódy a možnosti ich aplikácií v praxi. Osvojí si tiež využívanie výpočtovej techniky (s dôrazom na štatistický softvér R) a pozná možnosti softvéru využívaného na štatisticky orientovaných pracoviskách a v oblasti finančníctva a poisťovníctva.

Najlepší študenti majú možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu v odbore Matematická analýza, preto v rámci výberových predmetov a individuálnych konzultácií sa predpokladá osvojenie hlbších teoretických poznatkov z nejakej špecializácie matematiky.

Absolventi nachádzajú uplatnenie v poisťovníckom a finančnom sektore ako dátoví analytici, finanční analytici či poistní matematici, v rôznych odvetviach ekonomiky ako štatistici a dátoví analytici. Uplatňujú sa aj na vedecko-výskumných pracoviskách a ako vysokoškolskí učitelia matematiky, štatistiky a príbuzných odborov.

Odporúčaný študijný plán
Informačné listy predmetov
=