RSS RSS print

Pravdepodobnosť a matematická štatistika - doktorandské štúdium

Študijný odbor  Pravdepodobnosť a matematická štatistika
Študijný program  Pravdepodobnosť a matematická štatistika
Stupeň vysokoškolského štúdia  tretí - PhD     
Štandardná dĺžka štúdia  4 roky (externé štúdium 5 rokov)
Garant  Prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
Spolugaranti

 Doc. RNDr. Peter Maličký, CSc.

 doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.

Členovia odborovej komisie  členovia odborovej komisie
Profil absolventa

Absolvent doktorandského študijného programu Pravdepodobnosť a matematická štatistika do hĺbky ovláda kľúčové oblasti teórie pravdepodobnosti a teoretické základy metód matematickej štatistiky. Rovnako je odborníkom v oblasti svojej špecializácie a vie efektívne riešiť teoretické aj praktické problémy aj z príbuzných odborov. Okrem teoretických problémov štatistického modelovania, spracovania a vyhodnocovania vie riešiť aj neštandardné problémy spracovania a získavania informácií z dát. Teoretické vedomosti z teórie pravdepodobnosti sú založené na teórii miery. Vie aplikovať primeranú teóriu na návrh riešenia praktických problémov. Komunikuje s odborníkmi z iných vedných oblastí resp. praxe a efektívne vie postupovať pri matematicko-štatistickom riešení ich problémov. Vie prezentovať vo vedeckej, odbornej aj laickej komunite výsledky výskumu a udržuje kontakt s medzinárodným vedeckým vývojom vo svojej oblasti. Je schopný prednášať na vysokej škole.

Odporúčaný študijný plán
=