RSS RSS print

Učiteľstvo matematiky - bakalárske štúdium

Študijný odbor  Učiteľstvo akademických predmetov
Študijný program  Učiteľstvo matematiky
Stupeň vysokoškolského štúdia  prvý- Bc    
Štandardná dĺžka štúdia  3 roky
Garant  Prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.
Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia bude mať osvojené základné teoretické poznatky z matematiky, ktoré mu umožnia doplniť si vzdelanie na magisterskom štúdiu učiteľstva matematiky alebo príbuzného odboru, prípadne samoštúdiom podľa potrieb a zamerania jeho pracoviska. Prehĺbi si matematické vzdelanie získané na strednej škole a získa vzdelanie v základných matematických oblastiach (matematická analýza, algebra, geometria), ktoré mu poskytne dostatočne široký rozhľad pre hlboké zvládnutie matematiky vyučovanej na základných a stredných školách, vrátane príslušného teoretického zázemia. Tieto si podľa svojho záujmu rozšíri v povinne voliteľných predmetoch. Získa aj základné vedomosti metodológie jednotlivých matematických disciplín. Má schopnosť spracovať pod vedením školiteľa bakalársku prácu.

Absolvent pozná základné matematicko-štatistické metódy a možnosti ich aplikácií najmä v školskej praxi. Je pripravený na absolvovanie magisterského stupňa v matematike a príbuzných disciplínach. Je kompetentný pôsobiť v pracovných pozíciách zameraných na podporu inštitucionálneho vzdelávania, ako asistent učiteľa matematiky.

Odporúčaný študijný plán
Informačné listy predmetov
=