Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Učiteľstvo matematiky - magisterské štúdium

Študijný odbor  Učiteľstvo akademických predmetov
Študijný program  Učiteľstvo matematiky
Stupeň vysokoškolského štúdia  druhý - Mgr  
Štandardná dĺžka štúdia  2 roky
Garant  Prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.
Profil absolventa

Absolvent magisterského štúdia učiteľstva matematiky si osvojí poznatky z metodológie matematiky, ktoré mu umožnia vyučovať ju na druhom stupni základnej školy a na všetkých typoch stredných škôl. Okrem matematických disciplín zameraných na zvládnutie ich metodológie získa vedomosti aj z dejín matematiky a jej vyučovania.

V rámci pedagogických praxí si osvojí praktické zručnosti učiteľa matematiky a schopnosť viesť príslušnú pedagogickú dokumentáciu. Je pripravený realizovať a vyhodnocovať jednoduché pedagogické experimenty. Absolventi sa vedia plnohodnotne zapájať do mimoškolských aktivít súvisiacich s matematikou, viesť matematické krúžky a pripravovať žiakov na matematické súťaže. Poznajú špecifiká práce s nadanými aj neprospievajúcimi žiakmi. Má schopnosť spracovať pod vedením školiteľa diplomovú prácu.

Najlepší študenti sú pripravení pokračovať v doktorandskom stupni štúdia Teórie vyučovania matematiky.

Odporúčaný študijný plán
Informačné listy predmetov