Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Konferencia 2019

Cieľom konferencie

je prezentácia výsledkov práce vedeckých, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov  na Slovensku a v zahraničí v nasledovných oblastiach:

- základný a aplikovaný výskum,
- aplikácie informačných technológií vo výučbe,
- didaktické a odborné problémy vo výučbe odborných predmetov na stredných a vysokých  školách
- didaktické problémy a ich riešenie v rámci pregraduálnej prípravy učiteľov predmetu technika na učiteľských fakultách,
- didaktické problémy technického vzdelávania  a  ich riešenie v primárnom a v nižšom strednom vzdelávaní.

Pozvané prednášky budú zamerané na prezentáciu výsledkov v sledovaných oblastiach. Organizované workshopy korešpondujú so zameraním konferencie, sú prioritne určené učiteľom vyučujúcich predmet technika v 5.- 9. ročníku ZŠ na Slovensku a budú mať nasledovné zameranie:

Workshop č. 1 – je zameraný na tematický celok Človek a výroba v praxi a tematický celok Úžitkové a darčekové predmety (5. roč. ZŠ). Cieľom pracovnej aktivity je osvojenie si motorických zručností, rozvíjanie priestorovej predstavivosti a poznávanie rôznych druhov materiálu pri výrobe pedigového košíka, ako jedna z možnosti udržiavania remeselných tradícií. Pedig je polotovar a práca s ním veľmi efektívne nahrádza tradičný materiál akým je vŕbové prútie. Daný polotovar je omnoho tvárnejší a vhodný pre prácu žiakov v ZŠ. Košík vyrobený z pedigu je vhodným darčekovým a dekoračným predmetom v interiéri.

Workshop č. 2 – je zameraný na  osvojenie metodiky práce s učebnými pomôckami UNIMAT. Riešenie vhodne navrhnutých úloh s využitím učebných pomôcok UNIMAT vychádza  z obsahového a výkonového štandardu tematického celku Strojové opracovanie materiálov (9. roč. ZŠ). Osvojenie si metodiky práce a pracovných zručnosti s učebnými pomôckami vytvára predpoklady, že učiteľ dokáže na vyučovaní navrhnúť ďalšie úlohy v rámci zážitkového vyučovania, ktoré žiakom pomôžu názorne pochopiť princíp a metódy obrábania technických materiálov. Cieľom navrhnutých úloh je zatraktívniť a prehĺbiť technické poznatky žiakov v porovnaní s tradične využívanými stratégiami vyučovania.

 

Záväznú prihlášku prosíme vyplniť on-line: 

https://docs.google.com/forms/d/1NL7qgF9ZQ-RMbzquOtLw9Dt0or0A30zYn60c9x5fBnc/edit