RSS RSS print

Konferencia "Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania"

Informácie o udalosti
Dátum začiatku: 9. Október 2017
Dátum konca: 10. Október 2017
Miesto:Hotel Šachtička
Mesto:Banská Bystrica
Poplatok:160,- €
Kontaktná osoba:Ing. Martin Kučerka, PhD.
Kontakt:048/4467219
E-mail:martin.kucerka@umb.sk
WWW:www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-techniky-a-technologii/konferencia-technicke-vzdelavanie-ako-sucast-vseobecneho-vzdelavania.html

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov práce vedeckých, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov zaoberajúcich sa didaktickými a odbornými otázkami výučby technických odborných predmetov na základných, stredných a vysokých školách i v rámci pregraduálnej prípravy učiteľov predmetu Technika na učiteľských fakultách.

Pozvané prednášky budú zamerané na uplatňovanie nového obsahu učiva Vzdelávacieho štandardu v predmetoch technického zamerania na ZŠ vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce podľa inovovaného ŠVP platného od 1.9.2015, a na uplatňovanie vhodných modelov a stratégií, ktoré rozvíjajú kľúčové zručnosti žiakov prostredníctvom technického vzdelávania v základnej škole.

Počas konferencie budú jej účastníkmi prezentované nielen najnovšie výsledky ich vedecko-výskumnej činnosti, ale i riešenia rôznych didaktických a odborných problémov so zameraním na technické vzdelávanie na jednotlivých typoch škôl na Slovensku a v zahraničí.
Plánované workshopy, ktoré nadväzujú na hlavné referáty prednášajúcich, sú prioritne určené učiteľom vyučujúcich predmet Technika v 5.- 9. ročníku ZŠ a budú mať nasledovné zameranie.

Workshop č. 1 – je zameraný na rozvoj priestorovej predstavivosti žiakov podporený metakognitívnou stratégiou. Pomocou interaktívnych foriem spolupráce účastníkov workshopu sú prehlbované vlastné skúsenosti z výučby zameranej na priestorovú predstavivosť žiakov. Účastníci workshopu sa oboznámia s metodikou práce navrhnutých pracovných listov zameraných na rozvíjanie priestorovej predstavivosti žiakov. Výstupom workshopu je vlastný návrh pracovného listu účastníkmi, ktorý môžu následne tvorivo uplatniť v tematickom celku Grafická komunikácia v technike, v zmysle nového obsahu Vzdelávacieho štandardu predmetu Technika, a tak rozvíjať kľúčové zručnosti žiakov.

Workshop č. 2 – je zameraný na tvorivé využívanie a prácu s tradičnými materiálmi (drôt, plasty) v predmete Technika. Prostredníctvom pracovných aktivít účastníkov workshopu pôjde o tvorivé využívanie základných praktických zručností a návykov, vhodných nástrojov a pracovného náradia pri práci s materiálom, pri tvorbe navrhnutých výrobkov. Cieľom workshopu je zdôraznenie vlastností kovových a nekovových materiálov, ich tvorivé využitie vo výučbe so žiakmi prostredníctvom vhodne navrhnutých pracovných námetov a následnej tvorbe navrhnutých výrobkov.

=