RSS RSS print

Konferencia "Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania"

Informácie o udalosti
Dátum začiatku: 8. Október 2018
Dátum konca: 9. Október 2018
Miesto:Hotel Šachtička
Mesto:Banská Bystrica
Poplatok:Závisí od zvoleného balíčku
Kontaktná osoba:Ing. Martin Kučerka, PhD.
Kontakt:048/4467219
E-mail:martin.kucerka@umb.sk
WWW:www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-techniky-a-technologii/konferencia-technicke-vzdelavanie-ako-sucast-vseobecneho-vzdelavania.html

Cieľom konferencie

je prezentácia výsledkov práce vedeckých, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov  na Slovensku a v zahraničí v nasledovných oblastiach:
-   základný a aplikovaný výskum,
-   aplikácie informačných technológií vo výučbe,
-   didaktické a odborné problémy vo výučbe odborných predmetov na stredných a vysokých  školách
-   didaktické problémy a ich riešenie v rámci pregraduálnej prípravy učiteľov predmetu technika na učiteľských fakultách,
-   didaktické problémy technického vzdelávania  a  ich riešenie v primárnom a v nižšom strednom vzdelávaní.

Pozvané prednášky budú zamerané na prezentáciu výsledkov v sledovaných oblastiach.

Organizované workshopy korešpondujú so zameraním konferencie, sú prioritne určené učiteľom vyučujúcich predmet technika v 5.- 9. ročníku ZŠ na Slovensku a budú mať nasledovné zameranie:

Workshop č. 1 – je zameraný na osvojenie metodiky práce s pracovnými zošitmi pre 5. a 6. ročník základnej školy v predmete technika, ktorým bola vydaná odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR. Pracovné zošity sú jedným z výsledkov riešenia grantového projektu KEGA na Katedre techniky a technológií FPV UMB v Banskej Bystrici.

Workshop č. 2 – je zameraný na  osvojenie metodiky práce so Súborom pracovných listov pre predmet technika v 6.-9. ročníku základnej školy. Pracovné listy sú zamerané na obsah učiva elektrotechniky a elektroniky v zmysle inovovaného Vzdelávacieho štandardu. Súbor pracovných listov je jedným z výsledkov riešenia grantového projektu KEGA na Katedre techniky a technológií FPV UMB v Banskej Bystrici.

=