RSS RSS print

Odborová didaktika (externé štúdium)

Štúdijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika

Štúdijný program: Didaktika technických odborných predmetov (externé štúdium)

Garant študijného programu: prof. PaedDr. Milan ĎURIŠ, CSc., doc. Ing. Alena OČKAJOVÁ, PhD., doc. PhDr. Marta VALIHOROVÁ, CSc.

Charakteristika študijného programu: Tretí stupeň vysokoškolského štúdia. Štúdium pozostáva zo študijnej časti, vedeckej časti a z publikačnej činnosti. Študijný program sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého bádania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom jeho samostatnej tvorivej vedeckej činnosti v oblasti didaktiky odborných technických predmetov. Študijný program je navrhnutý tak, aby absolvent doktorandského štúdia mal odborné znalosti zodpovedajúce deklarovanému profilu absolventa.

Profil absolventa: Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore Odborová didaktika. Je spôsobilý vykonávať vedecko-výskumnú činnosť a koncepčnú projektovú a vývojovú činnosť v oblasti didaktiky odborných technických predmetov. Absolvent sa uplatní ako učiteľ didaktiky profesijných odborných technických predmetov na fakultách pripravujúcich učiteľov pre základné a stredné školy. Ďalej ako výskumný a metodicko-vývojový pracovník v odborovej didaktike pre rezortné výskumno-vývojové a metodické centra vyžadujúce profesionálnu prácu so 7. stupňom vzdelávania podľa ISCED.

=