RSS RSS print

Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

Učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov – bakalárske a magisterské štúdium techniky s fyzikou, informatikou, matematikou. V rámci medzifakultného štúdia ide o  kombináciu technika – telesná výchova. Voľba vhodnej kombinácie umožňuje absolventovi magisterského štúdia možnosť uplatniť sa nielen v rámci základnej školy, ale i v rámci stredných škôl, kde využijú poznatky najmä druhého aprobačného predmetu. Garantom ŠP je prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. 

Učiteľstvo praktickej prípravy – bakalárske denné a externé štúdium. Štúdium je určené pre absolventom SOŠ. V študijnom pláne sú zahrnuté povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré sú orientované na stredné odborné školy nielen s technickým zameraním. Študent sa oboznamuje s problematikou pedagogicko-psychologických disciplín, s didaktikou odborných predmetov i odborného výcviku. V rámci povinne voliteľných predmetov má študent možnosť orientovať sa na tie oblasti, ktoré sú mu profesijne najbližšie a ktoré koreš-pondujú s jeho stredoškolským odborným vzdelaním (odbornou špecializáciou). Úspešným absolvovaním obhajoby bakalárskej práce a štátnej skúšky z pedagogiky, psychológie a vybraných častí z didaktiky odborného výcviku a odborného predmetu absolvent získa titul bakalár (Bc.). Na základe dosiahnutého vzdelania môže pracovať ako majster odbornej výchovy na danom type SOŠ. Garantom ŠP je doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc.

Učiteľstvo technických odborných predmetov – magisterské externé štúdium. Štúdium je určené pre absolventov ŠP Učiteľstvo praktickej prípravy. V študijnom pláne sú zahrnuté povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré sú orientované na stredné odborné školy s technickým zameraním. V rámci povinných i povinne voliteľných predmetov má študent možnosť orientovať sa na tie oblasti, ktoré sú mu profesijne najbližšie a ktoré korešpondujú s jeho stredoškolským odborným vzdelaním (odbornou špecializáciou). V magisterskom štúdiu je pozornosť venovaná vybraným oblastiam – materiály a technológie kovov, nekovov a dreva, elektrotechnika, stroje a zariadenia. Úspešným absolvovaním obhajoby diplomovej práce, štátnej skúšky vybraného minimálne jedného odborného predmetu a didaktiky odborných predmetov, absolvent získa titul magister (Mgr.). Na základe dosiahnutého vzdelania môže absolvent pracovať ako majster odbornej výchovy, resp. po splnení ďalších kritérií i ako učiteľ odborných predmetov na SOŠ. Garantom ŠP je prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.