Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Výskum miery korelácie medzi vedomosťami a zručnosťami riešiť technické problémy v odbornom a technickom vzdelávaní

Cieľom vedeckého projektu je verifikovať vplyv nadobudnutých vedomostí a zručností na riešenie technických problémov u edukantov na strednom stupni vzdelávania, Efektívne riešenie technických problémových úloh si vyžaduje fundamentálne nadobudnutie teoretických vedomostí a praktických zručností už v nižšom a strednom vzdelávaní.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela