Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

O katedre

ODBORNÁ PROFILÁCIA KATEDRY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Katedra sa odborne profiluje vo dvoch základných, navzájom veľmi úzko prepojených smeroch. Uvedené smery odborne garantujú dve oddelenia katedry.

Oddelenie životného prostredia a environmentálneho manažmentu

ktoré svoje výchovno-vzdelávacie a vedecko-výskumné činnosti orientuje najmä na:

 • manažment zachovania, obnovy a využitia prírodných, kultúrnych a spoločenských hodnôt,
 • environmentálne riziká a krízový manažment,
 • remediácia krajinných zložiek,
 • identifikácia ťažkých kovov v životnom prostredí.

Personálne obsadenie učiteľov oddelenia

 1. prof. RNDr. Peter Andráš, CSc. - vedúci výskumného tímu
 2. doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc. 
 3. doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.
 4. Ing. Pavol Midula, PhD.

Oddelenie hodnotenia rizík (Risk Assessment)

ktoré svoje výchovno-vzdelávacie a vedecko-výskumné činnosti orientuje najmä na:

 • trvalo udržateľný rozvoj a spoločenskú zodpovednosť organizácií,
 • integrované manažérstvo a environmentálne manažérske systémy,
 • environmentálnu výchovu a osvetu,
 • organizáciu a manažment riadených subjektov,
 • relevantnú legislatívu a normy,
 • manažment zdravotných rizík.

Personálne obsadenie učiteľov oddelenia

 1. doc. Ing. Marek Drimal, PhD. - vedúci výskumného tímu
 2. Mgr. Janka Ševčíková, PhD. 
 3. RNDr. Jana Jaďuďová, PhD. 
 4. Ing. Katarína Trnková, PhD.