RSS RSS print

Možnosti uplatnenia absolventa

Absolventi 1. stupňa štúdia v študijnom programe Environmentálny manažment na základe výborných poznatkov z prírodných vied získavajú poznatky, vedomosti a kompetencie využiteľné v základných oblastiach tvorby a ochrany zložiek životného prostredia v kontexte trvalo udržateľného rozvoja.

Dokážu definovať základné problémy životného prostredia a jeho jednotlivých zložiek, určovať priority ich riešenia a možnosti efektívneho a šetriaceho pôsobenia človeka v životnom prostredí. Absolventi si osvoja znalosti o antropogénnej činnosti človeka a jej dopadoch na biodiverzitu a životné prostredie.

Získané vedomosti môžu absolventi uplatniť v prostredí právnych subjektov podnikania a aktívne pôsobiť pri definovaní environmentálnych aspektov a vplyvov procesov, ich vstupov, prebiehajúcich činností a výstupov. V rámci ochrany životného prostredia môžu prioritne zamerať pozornosť na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a  určovať priority riešenia eupotrebiteľných zvyškov produktov a ich likvidácie.

Absolventi získavajú základné zručnosti riešenia politiky bezpečnosti, hodnotenia rizika, základy podnikania, manažérske a komunikačné zručnosti a základy tvorby projektov environmentálnej politiky pre SME´s a tretí sektor.

Absolventi sa môžu uplatniť na úrovniach základného a stredného manažmentu v orgánoch štátnej správy, samosprávy, tretieho sektora a nevýrobných, ale aj výrobných (SME´s) organizácií.

Súčasťou vzdelania sú aj kompetencie:

  • pre environmentálne rozhodovanie,
  • environmentálne vhodné výroby a produkty,
  • pre tvorbu a riadenie programov realizácie stanovenej environmentálnej politiky subjektu,
  • pre implementáciu a udržiavanie základných systémov environmentálneho riadenia,
  • pre poradenskú a konzultačnú činnosť vo vybraných oblastiach environmentálneho manažérstva,
  • získavania praktických činností zvyšovania environmentálneho vzdelania, povedomia a zvyšovania angažovanosti obyvateľov i zamestnancov,
  • pre formovanie a stimulovanie verejnej mienky v rámci environmentálneho správania sa pre účely trvalo udržateľného rozvoja.
=