RSS RSS print

Plán štúdia

Študijný plán bakalárskeho štúdia

Predmety P - povinné predmety

Názov predmetu Odporúč. roč./sem. Počet kred. Ukonč. predm. Vyučujúci
Chémia 1/Z 5 H Marková
Všeobecné základy fyziky 1/Z 5 H Kmeť
Fyzická geografia 1/Z 4 H Michal
Všeobecná biológia 1/Z 5 H Alberty, Franc, Gáperová
Základy biologickej diverzity 1 1/Z 6 H Turisová
Ekológia 1 1/L 6 H Bitušík
Environmentalistika 1/L 6 H Drimal
Psycho-sociálne aspekty environmentálneho manažérstva 1 1/L 4 H Murín, Tomaškinová
Geochémia  1 1/L 4 H Andráš
Základy biologickej diverzity 1 – terénne cvičenia 1/L 4 Abs. Turisová
Základy biologickej diverzity 2 2/Z 6 H Saniga
Environmentálne technológie 1 2/Z 6 H Ladomerský, Hroncová
Základy práva a legislatívy ŽP 1 2/Z 3 H Kanianska, Tomaškin
Výskumný projekt 1 2/Z 5 Abs. Jaďuďová
Základy biologickej diverzity 2 – terénne cvičenia 2/L 4 Abs. Saniga
Environmentálne technológie 2 2/L 6 H Ladomerský, Hroncová
Manažérstvo 2/L 5 H Zelený, Jaďuďová
Výchova k TUR  2/L 5 H Tomaškinová
Monitorovanie zložiek ŽP 3/Z 4 H Drimal, Trnková
Ekonomické aspekty ŽP 1 3/Z 5 H Zelený, Jaďuďová
Environmentálne technológie 3 3/Z 6 H Ladomerský, Hroncová
Geochémia 2 3/Z 4 H Andráš
Výskumný projekt 2 3/Z 5 Abs. Marková
Fyziológia človeka a pracovné prostredie 3/L 5 H Marková
Odborná prax 3/L 4 Abs. Jaďuďová
Seminár k záverečnej práci 3/L 3 Abs. Jaďuďová
Bakalárska práca 3/L 10   vedúci BP

 

Predmety PV –  povinné výberové predmety

Názov predmetu Odpor. roč./sem. Počet kred. Ukonč. predm. Vyučujúci
Pravdepodobnosť a matematická štatistika 1/Z 4 H Tomaškin
Tvorivé metódy v riadení 1/Z 3 H Tomaškinová
Informačné a komunikačné technológie 1 1/L 3 Abs. Murín
Krajinná ekológia 1/L 4 H Zaušková
Psycho-sociálne aspekty environmentálneho manažérstva 2 2/Z 3 Abs. Murín, Tomaškinová
Etológia živočíchov 2/Z 3 Abs. Adamcová
Ekológia 2 2/Z 4 H Bitušík
Manažérstvo ochrany prírody a krajiny 2/L 5 H Tomaškin
Základy muzeológie 2/L 3 H Jaďuďová
Trvalo udržateľný rozvoj 3/Z 5 H Tomaškin, Tomaškinová
Manažérske a komunikačné zručnosti 3/Z 3 Abs. Tomaškinová
Agroekológia 3/Z 3 Abs. Tomaškin
Obnoviteľné zdroje energie 3/Z 3 Abs. Kanianska
Ekonomické aspekty ŽP 2 3/L 4 H Zelený, Jaďuďová
Ekofilozofia 3/L 4 H Murín

 

Predmety V –  výberové predmety 

Názov predmetu Odpor. roč./sem. Počet kred. Ukonč. predm. Vyučujúci
Ochrana pred biologickým a chemickým terorizmom 1/Z 2 Abs. Trnková
Cvičenia z cudzieho jazyka 1/L 3 Abs. Murín
Dendrológia 2/Z 2 Abs. Turisová
Liečivé rastliny 2/L 2 Abs. Turisová
=