RSS RSS print

Profil absolventa

Základnú platformu bakalárskeho stupňa štúdia predstavuje spoločensko-prírodovedný základ (3 semestre) ukončený vypracovaním a obhájením odborného projektu a vykonaním kolokviálnej štátnej skúšky. Uvedenú platformu v nadstavbe dopĺňa environmentálno-manažérsky základ (2 semestre) ukončený odborným projektom a vykonaním kolokviálnej štátnej skúšky.

Formy štúdia

 • Denná forma - 6 semestrov
 • Externá forma - 7 semestrov

Profil absolventa

Absolventi získajú základné znalosti o princípoch fungovania systému človek – prostredie so zameraním na jednotlivé osobnostné, sociálne a hospodárske zložky. Absolventi budú schopný definovať základné problémy životného prostredia, určovať priority ich riešenia a možnosti efektívneho a šetriaceho pôsobenia človeka v životnom prostredí. Sú kompetentní pracovať so všetkými vekovými skupinami ľudí s cieľom formovať ich environmentálne uvedomenie. Zároveň získajú kompetencie najmä pre:

 • tvorbu a riadenie programov realizácie stanovenej environmentálnej politiky subjektu,
 • poradenské, konzultačné a PR činnosti v oblasti environmentálneho manažérstva,
 • praktické činnosti zvyšovania environmentálneho vzdelania, povedomia a zvyšovania angažovanosti obyvateľov a 
 • zamestnancov, ako aj ovplyvňovania, formovania či stimulovania verejnej mienky v rámci celoživotného vzdelávania.

Základné oblasti teoretických vedomostí, ktoré študenti bakalárskeho stupňa získajú tvoria:

 • prírodovedný a spoločenskovedný základ,
 • aspekty životného prostredia a environmentálne súvislosti,
 • prírodné zdroje a ich racionálne využívanie,
 • environmentálna legislatíva a normy,
 • informačné technológie,
 • psychosociálne a pedagogické determinanty vývoja človeka a spoločnosti.
=