RSS RSS print

APVV projekt bilaterálnej spolupráce Slovensko - Čína

APVV projekt bilaterálnej spolupráce Slovensko - Čína:

Metódy hodnotenia udržateľnosti a optimalizácie poľnohospodárskych  produkčných systémov: spojenie teórie energetických a materiálových tokov (APVV-SK-CN-2015-0004)

 

Doba riešenia:

1.1.2016 – 31.12.2017

 

Slovenská koordinujúca inštitúcia:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Fakulta prírodných vied

 

Slovenský zodpovedný riešiteľ:

Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

 

Čínska partnerská organizácia:
Čínska poľnohospodárska univerzita, Peking

 

Čínsky zodpovedný riešiteľ:

doc. Dong Tian, PhD.

 

Slovenská spoluriešiteľská organizácia:

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov  a horského poľnohospodárstva, kontaktná osoba Ing. Miriam Kizeková, PhD.

 

Riešitelia z Fakulty prírodných vied UMB:

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.     

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

Ing. Marek Drimal, PhD.

 

Ciele projektu 

Hlavným cieľom projektu je podporiť bilaterálnu spoluprácu a výskum v oblasti poľnohospodárstva a životného prostredia s dôrazom na hodnotenie udržateľnosti poľnohospodárstva. Projekt je zameraný na hodnotenie a následné porovnanie rôznych poľnohospodárskych produkčných systémov v Číne a na Slovensku. Hlavným nástrojom hodnotenia efektívneho využívania energie a materiálov v produkčných systémoch bude „emergy“ analýza a analýza materiálových tokov poľnohospodárskej biomasy. Aby sme dosiahli hlavný cieľ, stanovili sme tieto čiastkové ciele:

 

  • Výmena a zdieľanie vedomostí, vedeckých metód a skúseností, medzi čínskymi a slovenskými vedcami, s cieľom lepšieho pochopenia problematiky v oblasti environmentálnych a ekonomických analýz a hodnotení, najmä z pohľadu udržateľnosti, materiálových a energetických tokov.  
  • Pochopenie a porovnanie produkčných systémov, systémov spotreby materiálov a energie, ako aj hlavných faktorov ovplyvňujúcich udržateľnosť poľnohospodárstva v Číne a na Slovensku, a tak prispieť k preskúmaniu udržateľného spôsobu využívania poľnohospodárskej produkcie.

  • Posilniť transfér znalostí a medzinárodnú vedeckú reputáciu Číny a Slovenska, zviditeľniť obidve krajiny pri spoločnom riešení problematiky udržateľnosti zameranej na porovnanie materiálovej a „emergy“ analýzy rôznych poľnohospodárskych produkčných systémov, výstupom čoho budú spoločné vedecké práce, články. 

  • Vytvoriť sieť čínskych a slovenských expertov a tak zabezpečiť stálu výmenu technických, vedeckých a obchodných informácií o hodnotení udržateľnosti poľnohospodárstva a životného prostredia.

     

 

 

=