Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

RNDr. Katarína Sebínová, PhD.

Kvalifikačný rast:

  • MFF UK Bratislava, 1982
  • RNDr., MFF UK Bratislava, 1983
  • PhD., FPV UMB B. Bystrica, 2012

Oblasti vedeckého záujmu:

  • Matematická edukácia

Vyučované predmety:

  • Základy informatiky 
  • Základy štatistiky
  • Štatistické spracovanie údajov
  • Štatistika

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela