print

FG Analýza malého regiónu

Zadanie k terénnej časti

 
 1. Vybrať si vhodný, ľahko prístupný 1 km úsek nezregulovaného vodného toku
 2. Preštudovať si hydromorfologický slovník a zadanie k práci v teréne
 3. Vytlačiť si legendu
 4. Pripraviť pomôcky do terénu 
 5. Zhotoviť podkladovú mapu podľa Geoportálu, Google maps, freemap.sk
 6. Vymapovať v teréne 1 km dlhý úsek použitím štandardných symbolov mapovania riečneho koridoru vrátane vegetácie
 7. Načrtnúť charakteristické priečne rezy každých 100m dĺžky, ich pozíciu zakresliť do mapy
 8. Prekresliť ako mapový list na čistý A4 papier s hraničnými súradnicami (správne zhotovený mapový list 20 bodov, nákresy priečnych rezov 10 bodov)
 9. Slovne popísať úsek, identifikovať hydromorfologické prvky, priložiť ich fotografie a nákresy (10 bodov)
 10. Slovne zhodnotiť hydromorfologickú kvalitu vodného toku, popísať problémy a navhrnúť riešenia, ako by bolo možné daný stav zlepšiť (10 bodov).
 
Kompletne a správne vypracované zadanie: 50 bodov
 
Zadanie k teoretickej časti

1. Opisná charakteristika a geografické vymedzenie povodia  (15 bodov)

 • Opisné charakteristiky a geografická poloha povodia (5 bodov)
 • Potok/rieka sa nachádza .... odvodňuje územie o rozlohe ......
 • Patria sem orografické celky...
 • Najvyšší bod povodia má nadmorskú výšku...
 • Topografická mapa povodia, prehľadná a kompletná s mierku, smerovou ružicou a nevyhnutnou legendou (10 bodov)

 

2. Základná fyzicko-geografická charakteristika povodia (10 bodov)

 • Hydrologické pomery - povrchové a podzemné vody 
 • Klímageografia
 • Geologická stavba a reliéf
 • Pôdne pomery
 • Vegetačná skladba, krajinná pokrývka a využitie územia

 

3. Opisná charakteristika vodného toku (20 bodov)

 • Opisná charakteristika vodného toku a riečnej siete v povodí (5 bodov)
 • Potok/rieka .... pramení v ......
 • Má ... ľavostranných a ... pravostranných prítokov, vlieva sa do.... 
 • Hlavný tok má dĺžku....dlĺžka aj s prítokmi je...
 • Percentuálne osídlenie na pravom a ľavom brehu, podiel drevinnej vegetácie (nepovinné)
 • Graf sklonu pozdĺžneho profilu hlavného toku s naznačenými prítokmi a stručný popis grafu. vypočítané sklony údolia (5 bodov)
 • Grafy priečneho profilu dolinou horného, stredného a dolného úseku povodia s popisom (3 grafy 10 bodov)
 • Kľukatosť toku (pomer dĺžky toku k dĺžke údolnice - resp. stupeň kľukatosti – viď Hydromorfologický slovník), prípadne hustota riečnej siete  - dobrovoľné

 

Správne citovaná bibliografia v texte a uvedená na záver (5 bodov)
Webstránky k zadaniu

 
Kompletne a správne vypracované zadanie: 50 bodov
 
Obe časti zadania je možné odovzdať vytlačené a zviazané alebo odovzdať elektornicky vo forme PDF na zadania.umb@gmail.com 
Dátum odovzdania: 30.11.2015
Každý omeškaný prac. deň: -2 body