print

Publikačná činnosť

 1. Zasadni, J., Kłapyta, P., Broś, E., Ivy-Ochs, S., Świąder, A., Christl, M. and Balážovičová, L. (2020). Latest Pleistocene glacier advances and post-Younger Dryas rock glacier stabilization in the Mt. Kriváň group, High Tatra Mountains, Slovakia,Geomorphology, 358, ISSN 0169-555X,https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2020.107093 

 2. Škodová, M., Pouš R., Gregorová, B., Ferenc Š., Balážovičová. L. et al. (2019): Horné Pohronie. Učebnica pre gymnáziá. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, Banská Bystrica, 120 s.

 3. Škodová, M., Balážovičová, L., Ferenc, Š., Gajdoš, A., Gregorová, B., Pouš, R., Žoncová, M. Edukácia geografie miestnej krajiny s využitím elektronickej učebnice a návrh jej hodnotenia. In Biológia, Ekológia a Chémia vol. 23, no. 2. Trnava : Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, s. 29-37. ISSN 1338-1024, http://bech.truni.sk/prilohy/BECH_2_2019.pdf
 4. Barabas, D., Bóna, J., Klein, D. & Balážovičová, L. (2017). Morphometric and geological conditions for sediment accumulation in the Udava River, Outer Carpathians, Slovakia. Journal of Geographical Sciences27(8), 981-998. https://link.springer.com/article/10.1007/s11442-017-1416-2
 5. Anstead, L. and Tovey, N. K. (2017). Hydrological and geomorphological challenges of water transfers in East Anglia, UK in the context of climate change. International Journal of Water11(1), 14-24. https://doi.org/10.1504/IJW.2017.081108
 6. Škodová, M., Anstead, L., Medveďová, A., Weis, K. Examples of fieldwork methods in physical geography education (Hutná catchment, Slovakia). Proceedings of 23rd Central European Conference Central Europe Area in View of Current Geography, 8-9.10 2015, Brno, Czech Republic, Brno: Masaryk University, 2016. P. 438-446. ISBN 978-80-210-8314-1. https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/838
 7. Balážovičová, L. (2015): Základy meteorológie a klimatológie pre geografov, Vysokoškolské skriptá, Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 148 s. ISBN 978-80-557-0954-3
 8. Anstead, L., Balážovič, Ľ. (2015): Geospatial analysis of selected catchment parameters in open source GIS to aid flood prevention and management. Open Source Software, 1.-3. júl, Zborník konferencie, Žilina, s. 13-21
 9. Anstead, L., Balážovič, Ľ. (2015): Analýza povodní a protipovodňová ochrana na vodných tokov v obci Tajov, Gografická Revue, 1, 2015, s. 5-14.
 10. Mihálová, A., Anstead, L. (2015): Fyzicko-geografická analýza horného toku Opatovského potoka a predstavenie plánu vybudovania rybníkov. Zborník ŠVK Prírodovedec 2015, Sekcia Geografia a geológia, s. 144-152
 11. Anstead, L., Majkútová, D. a Kučera, M. (2015) Analýza vĺn chladu a vývoj počtu ľadových a arktických dní za posledných 60 rokov v Hurbanove a v Oravskej Lesnej  od roku 1951 - 2013, Meteorologický časopis, s. 3-8.
 12. Anstead, L. and Tovey, K. (2014). River channel instability in East Anglia as a result of increasing water demand, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, EGU2014-939, EGU General Assembly 2014 Vienna. Presentation PDF
 13. Anstead, L. (2014). Willow spiling: a living alternative for river banks, Salmo trutta Journal, Wild Trout Trust, UK
 14. Bohušová, K., Chovancová, B., Anstead, L., Škodová M. Vplyv geografickej polohy na etológiu kamzíka vrchovského tatranského. In Račáková, S., Spišiak, J. (eds.): Prírodovedec - ŠVK 2014. Banská Bystrica: FPV, UMB, 2014. s. 82-92. ISBN 978-80-557-0721-1.
 15. Klaučo, M., Weis, K., Gregorová, B. and Anstead, L. (2014) Geografické informačné systémy 1, Vysokoškolská učebnica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 71 s., ISBN 978-80-557-0679-5
 16. Klaučo, M., Weis, K., Gregorová, B. and Anstead, L. (2014) Geografické informačné systémy 2, Vysokoškolská učebnica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 99 s.,  ISBN 978-80-557-0684-9
 17. Klaučo, M., Weis, K., Gregorová, B. and Anstead, L. (2014) Geografické informačné systémy 3, Vysokoškolská učebnica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 87 s.,  ISBN 978-80-557-0691-7
 18. Anstead L. and Barabas, D. (2013). Hydromorphological survey of the River Vah as a tool for river management in Slovakia. Geographical journal  65 (2013) 1, p. 61-81. ISSN 1335-1257.
 19. Anstead, L. (2013) Explore your river: Practical outdoor educational methods for building geographical and environmental competencies. Geographical Revue, Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia. 9 (1), s. 5-19. ISSN 1336-7072.
 20. Anstead, L. (2013) Ground bioengineering as one of the preferred approaches for stabilisation of eroding river banks. Geographical Revue, Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia. 9 (Supplement), s. 378-387. ISSN 1336-7072.
 21. Majkútová, D. and Anstead, L. (2013): Geographical analysis of minimum winter air temperatures in Orava region, Slovakia, Prírodovedec – ŠVOČ, Matej Bel University, s. 24-35.
 22. Anstead, L. (2013). Using radial basis function with a multi-quadric option for observing changes in river channel morphology, Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology held on the occasion of the 50th anniversary of foundation of the Carpatho-Balkan Geomorphological Commission on June 24-28, 2013 at the Congress Centre Academia of the Slovak Academy of Sciences, Stará Lesná, Tatranská Lomnica. Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 13 (1), p 14. ISSN 1337-6799. 
 23. Gajdoš, A., Anstead, L. (2013). The problems concerning occurence of glacial landforms on southern slopes of Low Tatra mountains in Slovakia, Zborník referátov geografickej konferencie, Február 2013, Brno. 
 24. Škodová, M., Anstead, L., Medveďová, A. a Weis, K. (2013). Fyzická geografia v teréne: ukážka praktických metód z cvičení v Ľubietovej pri Banskej Bystrici, Výzkum a výuka v geografickém vzdělávání : sborník abstraktů z 21. středoeuropské geografické konference, Jedovnice, 11. - 12. září 2013. S. 19. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2013 
 25. Anstead, L. (2013). Biosférická rezervácia Pobrežie severného Norfolku, Veľká Británia: ochrana a manažment. Biosférické rezerácie na Slovensku IX. (edit. R. Midriak). Zborník referátov z 9. Národnej konferencie o biosférických rezerváciách SR, konanej 11.-12. Októbra 2012, Stakčín
 26. Anstead, L., Boar, R. R. and Tovey, N. K. (2012). The effectiveness of a soil bioengineering solution for river bank stabilisation during flood and drought conditions: two case studies from East Anglia. Area, Royal Geographical Society, 44: 479–488. 
 27. Anstead L., Boar R.R. (2010). Willow spiling: Review of streambank stabilisation projects in the UK, Freswhwater Reviews, 3(1): 33-47. doi: http://dx.doi.org/10.1608/FRJ-3.1.2